Konst­gjord hud till bränn­ska­da­de

Mil­jon­stöd till forsk­ning där hud ska­pas av 3D-skri­va­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Konst­gjord hud till bränn­ska­da­de pa­ti­en­ter kan om någ­ra år bli verk­lig­het. Ett pro­jekt in­om me­di­cinsk tek­nik har fått näs­tan en mil­jon kro­nor för att ut­veck­la me­to­den där hud ska­pas ut av 3D-skri­va­re.

Svårt bränn­ska­da­de pa­ti­en­ter och män­ni­skor med sto­ra med­föd­da fö­del­se­mär­ken är två grup­per som be­hö­ver sto­ra mäng­der hud och som kan bli hjälp­ta av tek­ni­ken, en­ligt Lars Köl­by, över­läka­re in­om plastik­ki­rur­gi vid Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set (SU) och lek­tor vid av­del­ning­en för plastik­ki­rur­gin vid Sahl­grens­ka aka­de­min på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, Chal­mers, som har ut­veck­lat tek­no­lo­gin, plastik­ki­rur­gin vid SU, och Lin­kö­pings uni­ver­si­tet med ett forsk­nings­pro­jekt in­om sår läk­nings­bi­o­lo­gi. Pro­jek­tet får 925000 kro­nor i forsk­nings­bi­drag från den stat­li­ga in­no­va­tions­myn­dig­he­ten Vin­no­va.

För­hopp­ning­en är att Vin­no­va-stö­det ska ta forsk­ning­en till näs­ta ni­vå. Från cell­od­ling på la­bo­ra­to­ri­um till djur och för­sök på gris.

– Tan­ken är att vi kan prin­ta någon­ting som lä­ker in och som är an­vänd­bart på im­mun­spe­ci­fikt dägg­djur, sä­ger Lars Köl­by och tilläg­ger att gri­sens hud på­min­ner om män­ni­skans.

– Gri­sens sätt att lä­ka sår är likt män­ni­skans, sä­ger han.

Gri­sar­na är ock­så pre­cis som män­ni­skor im­mun­spe­ci­fi­ka in­di­vi­der.

Im­mun­spe­ci­fik in­ne­bär att män­ni­skor, el­ler gri­sar, in­te be­hö­ver nå­gon im­mun­häm­man­de me­di­cin när ett or­gan el­ler hud flyt­tas från ett stäl­le till ett an­nat. Men im­mun­häm­man­de me­di­cin be­hövs när en män­ni­ska, el­ler gris, tar emot or­gan från en an­nan in­di­vid.

Men den konst­gjor­da hu­den kom­mer just att bli en in­di­vid­spe­ci­fik hud­pro­dukt, ge­nom att cel­ler tas från den in­di­vid som be­hö­ver hu­den.

– Låt sä­ga att vi skul­le kun­na ta cel­ler och prin­ta ut en A4-si­da el­ler tio A4-si­dor med jämnt och fint för­de­la­de hud­cel­ler och så läg­ger du ar­ken på plats. Ja, då är cel­ler­na tag­na och od­la­de från den skadade, då stäm­mer det im­mu­no­lo­giskt, sä­ger Lars Köl­by.

Själ­va bläc­ket i skri­va­ren är för­enk­lat en lös­ning av sto­ra mo­le­ky­ler och vat­ten, sär­skilt ut­veck­lat för att cel­ler­na ska tri­vas i det.

Hud­ton och hår på hu­den skil­jer sig från män­ni­ska till män­ni­ska.

Hur nä­ra verk­lig­he­ten den konst­gjor­da hu­den kan kom­ma ori­gi­na­let hand­lar om skri­va­rens upp­lös­ning och att cel­ler­na be­hö­ver få de rät­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för att över­le­va och växa, en­ligt Lars Köl­by.

El­len An­ders­son/tt

FO­TO: NICLAS LÖFGREN/SAHL­GRENS­KA UNI­VER­SI­TETS­SJUK­HU­SET/TT

Lars Köl­by, över­läka­re in­om plastik­ki­rur­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.