Löfven och Macron pra­ta­de mi­gra­tion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mi­gra­tion, kli­mat och ett EU för med­bor­gar­na var äm­nen som dis­ku­te­ra­des när stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) möt­te Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron i Pa­ris. Ef­teråt ta­la­de sig de bäg­ge le­dar­na var­ma för län­der­nas sam­ar­be­te.

– Jag vill tac­ka Sve­ri­ge för att lan­det är en stark in­ter­na­tio­nell part­ner och tac­ka för part­ner­ska­pet i Ma­li och för sam­ar­be­tet i FN:S sä­ker­hets­råd där vi ar­be­tar i per­fekt har­mo­ni, sa­de Macron vid ett ge­men­samt fram­trä­dan­de i Elysé­e­pa­lat­set.

– Jag vill be­röm­ma Macrons kli­mat­po­li­tik, sa­de Löfven.

Mö­tet mel­lan Macron och Löfven kret­sa­de kring EU­sam­ar­be­tets fram­tids­frå­gor. Mi­gra­tion, jobb, till­växt och sä­ker­het var frå­gor som stod högt på dag­ord­ning­en.

– Sve­ri­ge tog sitt an­svar och mer där­till när lan­det en­bart un­der 2015 tog emot över 160 000 asyl­sö­kan­de. Det upp­märk­sam­ma­des i Pa­ris. Min öns­kan är en ge­nom­gri­pan­de och djärv re­form av den eu­ro­pe­is­ka asyl­po­li­ti­ken, sa­de Macron.

–Vi har ta­lat om hur vi bätt­re ska kun­na han­te­ra flö­de­na av mi­gran­ter, en frå­ga som be­rör bäg­ge vå­ra län­der. EU be­hö­ver om­gå­en­de ett nytt ge­men­samt sy­stem där al­la med­lems­sta­ter de­lar på an­sva­ret. Vi har ock­så pra­tat om de bakom­lig­gan­de or­sa­ker­na i Afri­ka sö­der om Sa­ha­ra där bå­de Sve­ri­ge och Frank­ri­ke har in­ter­na­tio­nell när­va­ro, sa­de Löfven.

De bå­da le­dar­na ta­la­de ock­så om EU:S so­ci­a­la topp­mö­te som ar­ran­ge­ras i Sve­ri­ge i no­vem­ber. Löfven rik­ta­de sig till Macron:

– Jag är väl­digt glad att du har tac­kat ja till att kom­ma. Jag hop­pas att det mö­tet kom­mer att vi­sa EU:S med­bor­ga­re att uni­o­nen finns till för att för­bätt­ra de­ras dag­li­ga liv.

Frank­ri­ke och Sve­ri­ge har ock­så enats om ett bi­la­te­ralt in­no­va­tions­sam­ar­be­te, fo­ku­se­rat på för­ny­el­se­bar ener­gi och kli­mats­mar­ta lös­ning­ar. (TT)

FO­TO: MICHEL EULER/AP-TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.