Trump och Abe: All­var­ligt hot

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NORD­KO­REA. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump och Ja­pans pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe kal­lar Nord­ko­re­as ro­bot­pro­gram för ett ”all­var­ligt och väx­an­de di­rekt hot”, ef­ter ett sam­tal mel­lan le­dar­na. De bå­da le­dar­na var över­ens om att öka den eko­no­mis­ka och di­plo­ma­tis­ka pres­sen på Nord­ko­rea.

I hel­gen rik­ta­de Trump ud­den mot Ki­na via Twit­ter. Ki­na tillåts tjä­na sto­ra peng­ar på han­del men gör ”ingen­ting för att hjäl­pa USA”, ”ba­ra pra­tar”, en­ligt Trump. Ki­na sva­rar att al­la si­dor be­hö­ver an­stränga sig till­sam­mans. (Tt-afp-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.