”Ing­en idé att vän­ta på Trump”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

RYSS­LAND/USA. Ryss­land tyc­ker in­te att det är nå­gon idé att vän­ta på att Do­nald Trump un­der­teck­nar kra­ven på de nya sank­tio­ner­na. En­ligt Kreml kan si­tu­a­tio­nen lö­sas med ”po­li­tisk vil­ja”.

Rysslands krav på att an­ta­let ame­ri­kans­ka di­plo­ma­ter i lan­det mås­te mins­ka med 755 per­so­ner är ”be­klag­ligt”, en­ligt USA:S ut­ri­kes­de­par­te­ment.

Det kom­mer an­tag­li­gen in­te att bli 755 ame­ri­ka­ner som verk­li­gen tving­as läm­na Ryss­land. Ryss­land upp­ger att det i siff­ran in­går bå­de ame­ri­ka­ner och lo­ka­lan­ställ­da. (Tt-afp-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.