SLUT MED GRUPPJOGGNING I SIERRA LEONE.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Po­li­sen i Sierra Leone har ut­fär­dat ett ome­del­bart för­bud mot jogg­ning i grupp på lan­dets ga­tor ef­tersom mo­tions­for­men, en­ligt po­li­sen, le­der till stö­ran­de be­te­en­de.

I ett ut­ta­lan­de skri­ver po­li­sen att grupp­jog­gar­na bland an­nat hind­rar tra­fi­ken, slår på for­don, spe­lar hög mu­sik och bå­de för­o­läm­par och stjäl från and­ra med­lem­mar i all­män­he­ten.

In­di­vi­der som öns­kar jog­ga av häl­so­skäl är fria att gö­ra det, men hän­vi­sas till mo­tions­an­lägg­ning­ar el­ler strän­der, en­ligt ut­ta­lan­det. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.