Nytt av­hopp från Wic

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MAT­TI­AS NILS­SON

War­berg blir av med än­nu en ta­lang från Lindås. In­nan ens se­ri­en har bör­jat. – Det är av pri­va­ta skäl som gör att han in­te kan flyt­ta hit, sä­ger sport­che­fen Kim­mo Es­ke­li­nen om hö­ger­for­war­den Rasmus Lund­ström.

”Vi har släppt ho­nom, men hål­ler en kon­takt för att se hur det ser ut fram­åt i ti­den” KIM­MO ES­KE­LI­NEN

sport­chef

Det råder ing­en tve­kan om att Wic har oflyt med si­na värv­ning­ar från Lindås IBK. Sop­pan kring Adam Dahlquist (som till slut skrev på för IBF Falun) kän­ner ni till se­dan ti­di­ga­re. Men yt­ter­li­ga­re en spe­la­re från LIBK kom­mer in­te till spel - Rasmus Lund­ström.

– Det har hänt en grej som gör att han in­te kan flyt­ta från Gö­te­borg, sä­ger Kim­mo Es­ke­li­nen.

Men den här gång­en har allt skett med öpp­na kort.

– Vi har fört en di­a­log he­la ti­den. Så det finns inga hard fe­e­lings. Av pri­va­ta skäl kan han in­te flyt­ta hit och då blir det ing­en bra lös­ning att spe­la in­ne­ban­dy. Vi har släppt ho­nom, men hål­ler en kon­takt för att se hur det ser ut fram­åt i ti­den, me­nar Es­ke­li­nen. Vad be­ty­der det här för er?

– Vi mås­te ju på nå­got sätt täp­pa till den luc­kan. Bå­de han och Adam är spe­la­re vi kal­ky­le­ra­de med, nu har vi tap­pat bå­da och det var två tred­je­de­lar av en of­fen­siv ked­ja vi blev av med.

BESKEDET OM LUND­STRÖM fick Kim­mo Es­ke­li­nen för en dryg vec­ka se­dan.

Men spe­lar­mark­na­den ser in­te så sär­skilt ljus ut.

– Det är svårt så klart. Det var gans­ka tufft ti­di­ga­re ock­så, men nu är vi in­ne i au­gusti. Al­la lag går in i hall, trä­nings­mat­cher­na bör­jar och det är cir­ka sex vec­kor kvar till pre­miär. Då är det in­te det lät­tas­te att få tag på spe­la­re.

MÖJLIGEN BLIR DET en lo­kal lös­ning.

– Vi har spe­la­re från (War­berg) IBF som trä­nat med oss, och närms­ta vec­kan kom­mer be­slut om vil­ka av dem som vi vill flyt­ta upp.

Två plat­ser är le­di­ga en­ligt Es­ke­li­nen.

– Helst vill vi ha in två styc­ken. En cen­ter och en for­ward.

Un­der mån­dags­kväl­len kör­de bå­de dam- och herr­la­get i Wic igång in­ne­ban­dy­trä­ning­en ef­ter en tids se­mes­ter.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

DYS­TER SPORT­CHEF. Wics Kim­mo Es­ke­li­nen tving­as kon­sta­te­ra att ett and­ra ny­för­värv från Lindås, Rasmus Lund­ström, in­te kom­mer att spe­la med War­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.