Fa­res Fa­res som kor­rum­pe­rad po­lis i fil­men The Ni­le Hil­ton in­ci­dent. 30

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

Svält upp­står när krop­pen in­te till­förs nä­rings­äm­nen un­der en läng­re pe­ri­od. En vux­en per­son med nor­ma­la fett­de­på­er kan kla­ra sig ut­an fö­da i uppe­mot 10 vec­kor. Där­ef­ter blir sväl­ten livs­ho­tan­de. I Sve­ri­ge var svält, på grund av miss­växt, van­ligt förr i ti­den. Un­der 1690-ta­let drab­ba­des lan­det hårt och ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor dog av svält. Un­der det sto­ra nor­dis­ka kri­get blev det åte­ri­gen miss­växt och svält 1708-1709. En av de värs­ta epi­so­der­na in­träf­fa­de på 1770-ta­let då 100 000 svens­kar dog som en följd av miss­växt. Även 1783-1784 drab­ba­des lan­det av hung­ers­nöd. Un­der 1800-ta­let in­träf­fa­de nödå­ren med stor re­gel­bun­den­het en till två gång­er per år­tion­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.