To­vek fy­ra i Ber­lin – men ing­en Em-plats

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se AN­DERS FLINK 010-4715244 an­ders.flink@hn.se

Eve­li­na To­vek nåd­de en stor fram­gång ne­re i Ber­lin och blev fy­ra. För in­sat­sen fick hon 9200 eu­ro, näs­tan 100 000 kro­nor i pris­peng­ar.

Men nå­got Em-del­ta­gan­de blir det in­te för Ätran-tje­jen.

På mån­da­gen pre­sen­te­ra­de för­bunds­kap­te­nen Hen­rik An­karcro­na det svens­ka la­get till EM i Gö­te­borg i slu­tet av au­gusti.

I la­get ri­der Ma­lin Ba­ry­ard Johns­son, Pe­der Fre­dric­son, Douglas Lin­delöw och Hen­rik von Ec­ker­mann. Re­serv på plats blir He­le­na Persson.

EVE­LI­NA TO­VEK FANNS med i brut­to­trup­pen men föll bort i den sista gall­ring­en.

– Jag är väl andra­re­serv då, sä­ger Eve­li­na, som in­te sä­ger sig va­ra för­vå­nad över beskedet.

– Det hand­lar om ett svenskt lag med väl­digt stor ru­tin. Jag får väl stå på till­växt ett tag.

Men in­sat­sen i Ber­lin var av det vas­sa­re sla­get. 1,50-klas­sen, som in­går i Glo­bal Cham­pi­ons Tur, var fem­stjär­nig och ba­nan som reds var väl­digt li­ten.

– Egent­li­gen pas­sa­de det in­te min häst. Det var li­te skill­nad från and­ra täv­ling­ar, er­kän­ner Eve­li­na To­vek som nol­la­de och fick ti­den 43,73 med sin Castel­lo 194.

Se­g­ra­de gjor­de tys­ken Christi­an Ahl­mann på fi­na 38,98 fö­re ita­li­e­na­ren Al­ber­to Zor­zi och Har­rie Smol­ders från Ne­der­län­der­na.

– Det fanns in­te så myc­ket att gö­ra när jag gick in slu­tet. Det fanns någ­ra som ha­de ri­vit och någ­ra var snab­ba, men min häst är in­te så snabb. Den kan hop­pa över sto­ra hin­der, men be­hö­ver li­te tid på sig, sä­ger Eve­li­na.

– Så det gäll­de att svänga och hål­la bra ga­lopp. Jag ha­de in­te kun­nat ta de­ras ti­der..

EVE­LI­NA RANKAR fem­te­pla­ce­ring­en högt.

– Täv­ling­en är ju fem­stjär­nig och det här var en bätt­re pla­ce­ring än jag fått ti­di­ga­re. Ba­nan var som sagt li­ten och egent­li­gen pas­sa­de den oss in­te så bra, men jag fick än­då till det.

Och nä­ra 100 000 kro­nor i pris­peng­ar var in­te hel­ler så dumt.

– Det är kul när man får en pla­ce­ring. Så man kom­mer hem i al­la fall...

I DEN SVENS­KA Em-trup­pen sak­nas för­stås ock­så Rolf-gö­ran Bengts­son. Hans topp­häst Cla­rimo Ask hin­ner in­te bli åter­ställd från sin ska­da för en dryg må­nad se­dan.

– Rolf-gö­ran be­sit­ter en enorm er­fa­ren­het och ha­de va­rit påtänkt för la­get om häs­ten ha­de va­rit okej. Nu är häs­ten in­te till­gäng­lig och då är det en ic­ke­frå­ga för mig. Jag vill hell­re pra­ta om dem som är med. Vi har otro­ligt myc­ket er­fa­ren­het i la­get än­då, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Hen­rik An­karcro­na.

är en lag­me­dalj.

MÅL­SÄTT­NING­EN I EM

– Jag tyc­ker att vi har ett jät­testarkt lag. Det har vi vi­sat un­der vå­ren. Al­la fem häs­tar­na har vi­sat bra form, sä­ger Hen­rik An­karcro­na.

Bild: PET­TER ARVIDSON

STRAX UT­AN­FÖR PALLEN. Eve­li­na To­vek blev fy­ra vid Glo­bal Cham­pi­ons Tour-täv­ling­en i Ber­lin.

Bild: SVENS­KA RIDSPORTFÖRBUNDET

SJUTTIOFEM PRO­CENT. Det här är tre fjär­de­de­lar av Em-la­get, från väns­ter Hen­rik von Ec­ker­mann, Douglas Lin­delöw och Pe­der Fre­dric­son ef­ter lagse­gern i Rot­ter­dam i slu­tet av ju­ni. Fjärde lag­ryt­ta­re i Gö­te­borg blir Ma­lin Ba­ry­ard Johns­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.