Hör­nqvist: ”Det var här min kar­riär tog fart”

Hallands Nyheter - - Sporten - PER MAGNUSSON TT

Stan­ley Cup-buck­lan är ute och vi­sar upp sig. Pa­tric Hör­nqvist tog den till en klubb som be­tytt myc­ket för ho­nom: Väs­by IK. – Det finns ing­et coo­la­re än att stå här i Sve­ri­ge med buck­lan, sä­ger Nhl-stjär­nan.

Ef­ter fjol­å­rets Stan­ley Cup-se­ger val­de Pitts­burg­hs svens­ke for­ward att ploc­ka med sig den 15 ki­lo tunga po­ka­len till Ho­vet, där hoc­keyfans kun­de fo­to­gra­fe­ras till­sam­mans med Hör­nqvist och buck­lan.

Ho­vet är hem­maa­re­na för Djur­går­den, där ”Beng­an” spe­la­de 2005– 2008 in­nan flyt­ten till Nashvil­le.

Men en åter­komst till Dif är det in­te tal om. I al­la fall in­te på ett tag. – Jag är kvar där bor­ta så länge det går. För­hopp­nings­vis har man chans att vin­na fler så­na här tit­lar. Det är det som dri­ver en just nu, sä­ger 30-åring­en.

Han tit­tar på buck­lan, som un­der in­ter­vjun är pla­ce­rad i Väs­by IK:S trånga om­kläd­nings­rum i Vi­lun­da­hal­len.

– Det var här min kar­riär tog fart på rik­tigt. Jag kom hit som 12-åring, läm­na­de som 18-åring och tog plats i Djur­går­dens A-lag di­rekt. Ut­an Väs­by ha­de jag ald­rig va­rit i NHL och ald­rig stått med den här bred­vid mig.

OCH TRÄ­NA­REN SOM han sä­ger sig har mest att tac­ka för si­na fram­gång­ar kom­mer ock­så från den ti­den: Chal­le Berglund.

– Han tog mig vi­da­re till Djur­går­den från Väs­by och det var ett gans­ka stort kliv re­dan då. Från di­vi­sion 1 till elitserien. Jag fick chan­sen att spe­la di­rekt. Se­dan stegra­des kar­riä­ren där­i­från. Väl­digt kul för egen del att ta buck­lan hit.

– Det finns ing­et coo­la­re än att stå här i Sve­ri­ge med den och att ha fått ta hit den för fa­milj och vän­ner och se den för en dag är en grym upp­le­vel­se.

Det är in­te ba­ra buck­lan som blän­ker. På en av Hör­nqvists fing­rar sit­ter Stan­ley Cup-ring­en.

Min­nen från den av­gö­ran­de fi­na­len mot Nashvil­le för drygt 1,5 må­na­der se­dan dy­ker upp. Nå­got han så klart gär­na pra­tar om.

För det var ju just for­war­den från Sol­len­tu­na som skic­ka­de in puc­ken som re­sul­te­ra­de i Pitts­burg­hs and­ra ti­tel i rad.

– Otro­ligt att för egen del gö­ra ett så pass vik­tigt mål, i den are­nan man har spe­lat mest tid och mot la­get som draf­ta­de en. Det var många käns­lor som kom den kväl­len.

Bild: CARL SANDIN

HYL­LAR DA­MALL­SVENS­KAN. Den dans­ka an­falls­stjär­nan Per­nil­le Har­der me­nar att den svens­ka högs­ta­li­gan hål­ler be­tyd­ligt hög­re ni­vå än den dans­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.