An­falls­stjär­nan: Vik­ti­ga år i Sve­ri­ge

Dans­kor med svensk­kopp­ling

Hallands Nyheter - - Sporten - ING­E­LA AHLBERG TT

Det är ett svensk­fost­rat danskt lands­lag som har sla­git ut gi­gan­ten Tyskland ur EM. – För mig var det otro­ligt vik­tigt att spe­la i Sve­ri­ge, sä­ger an­falls­stjär­nan Per­nil­le Har­der.

El­va dans­ka Em-spe­la­re spe­lar i, har spe­lat el­ler ska spe­la i svens­ka klub­bar. Sju av de el­va var med i startupp­ställ­ning­en i Em-kvarts­fi­na­len mot Tyskland som över­ras­kan­de slu­ta­de 2–1 till Dan­mark, som ska mö­ta Ös­ter­ri­ke i tors­da­gens se­mi­fi­nal.

Har­der spe­la­de fem sä­song­er med Lin­kö­ping och läm­na­de klub­ben ef­ter Sm-gul­det i hös­tas, för spel i Wolfs­burg. 24-åring­en sä­ger att det var väl­digt bra år i da­mall­svens­kan.

– När man som jag väl­jer att ta kli­vet ut­om­lands väl­digt ti­digt kan det va­ra ett för stort kliv att gå till ex­em­pel­vis bun­de­s­li­ga. Den svens­ka li­gan hål­ler en bätt­re ni­vå än den dans­ka, men har än­då sam­ma kul­tur, sä­ger hon i sam­band med går­da­gens trä­ning i Bre­da.

Dan­mark var i se­mi­fi­nal i EM även 2013 och för­lo­ra­de då mot Nor­ge. Det lands­lag som ska spe­la se­mi­fi­nal i årets EM är li­te nytt, fram­för allt är den nye för­bunds­kap­te­nen Nils Ni­el­sens spe­lidé li­te an­norlun­da, sä­ger Har­der.

– Jag vet in­te om det är ett bätt­re lands­lag, det är an­norlun­da. Då (2013) var bol­l­in­ne­ha­vet i fo­kus. Nu hand­lar det mer om att kom­ma fram­åt när vi vin­ner bol­len, sä­ger hon.

– Vi har ab­so­lut en väl­digt bra ge­ne­ra­tion spe­la­re. Många har ta­git kli­vet till ut­länds­ka ligor.

MÅ­LET FÖR ÅRETS EM var att ta sig till kvarts­fi­nal.

– Men vi för­vän­ta­de oss in­te att kun­na slå Tyskland. Vi tänk­te ba­ra att vi skul­le ge allt.

Nyc­keln till fram­gång­en i EM är, en­ligt Har­der, ett bra de­fen­sivt spel.

– Vi har hål­lit tätt där bak, men ibland har vi stått li­te för lågt. Om­ställ­nings­spe­let är ock­så en nyc­kel.

ÖS­TER­RI­KE BLIR ING­EN lätt nöt att knäc­ka för Dan­mark. De möt­tes i gen­re­pet in­för EM och då vann Ös­ter­ri­ke med 4–2.

– Då var de väl­digt myc­ket bätt­re än oss, de slog oss på al­la pa­ra­met­rar och kun­de ha vun­nit med 8–2, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Nils Ni­el­sen.

– De pas­sar oss li­te då­ligt, så där­för mås­te vi ha en myc­ket bätt­re plan till näs­ta match.

för­svars­spel.

HAR­DER HYL­LAR ÖSTERRIKES

– De­ras för­svars­spel är helt otro­ligt bra, så det kom­mer att bli svårt. De är ock­så bra på att väx­la mel­lan ett väl­digt lågt för­svars­spel till ett pres­spel.

Ös­ter­ri­ke är de­bu­tan­ter i Em­sam­man­hang, Dan­mark har va­rit i fy­ra ti­di­ga­re se­mi­fi­na­ler – men för­lo­rat al­la.

Bild: KAY INT VEEN

LADDAD FÖR SEMI. För­bunds­kap­ten Nils Ni­el­sen för­fo­gar över el­va spe­la­re som har spe­lat, spe­lar el­ler ska spe­la i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.