Här och nu gäl­ler för Tor­ne­klint

FRI­ID­ROTT: FÖR­BUNDS­KAP­TE­NEN ÅKER TILL VM UT­AN AREGAWI

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­VID HJORTER TT

Det blå­ser var­ma vin­dar kring svensk fri­id­rott, ef­ter ett 2017 med sto­ra fram­gång­ar på ba­nor­na run­tom i Sve­ri­ge och värl­den.

In­för VM i Lon­don som in­leds på fre­dag så finns guld­hop­pet och världs­et­tan i dis­kus Da­ni­el Ståhl, stav­stjär­nor­na Ar­mand Duplan­tis (världs­trea), Mi­chae­la Meijer och Ange­li­ca Bengts­son (bå­da topp-14 i värl­den) samt formstar­ka medel­di­stan­sar­na Me­raf Bat­ha (världs­tia på 1 500 me­ter) Lovisa Lindh (världs­tol­va på 800) med i trup­pen som be­står av 34 ak­ti­va.

Sve­ri­ges fri­id­rotts­för­bunds­kap­ten Karin Tor­ne­klints fjärde sto­ra mäs­ter­skap – ef­ter ett OS och två ute-vm – kan bli ett av de bäs­ta se­dan hon hi­sto­riskt till­träd­de som förs­ta kvinn­li­ga fri­id­rotts­för­bunds­kap­ten i april 2013.

– Vi har otro­ligt duk­ti­ga ak­ti­va. Ta­lang­er i al­la grengrup­per i prin­cip, sprint är den en­da grengrup­pen vi in­te har med nå­gon på VM. I kast har vi Da­ni­el, i hopp har vi Ar­mand och på medel­di­stans är Lovisa ett av drag­lo­ken. Till dem är det kopp­lat en mängd oli­ka coacher och mil­jö­er, sä­ger Karin Tor­ne­klint och hyl­lar trä­nar­na runt om i lan­det.

– Co­acher­na ne­re i Gö­te­borg bör­ja­de sam­ar­be­ta för många, många år se­dan. Vi, lands­la­get, har haft glädje av de­ras lång­sik­ti­ga ar­be­te.

DET LÄR BLI svårt att top­pa de fy­ra me­dal­jer­na som togs bå­de på in­ne­em i Bel­grad i mars och ute-em i Ams­ter­dam i fjol.

I världs­kon­kur­rens är det en­dast en fri­id­rot­ta­re som ta­git guld un­der Falun­ba­se­ra­de Tor­ne­klints led­ning: 1 500-me­ters­lö­pa­ren Abe­ba Aregawi.

2013 tog hon den hit­tills en­da blå­gu­la VM- el­ler Os-guld­me­dal­jen se­dan Ca­ro­li­na Klüfts Vm-guld i sju­kamp i Osa­ka 2007.

I bör­jan av 2016 var Aregawi – som nu är mam­ma­le­dig – en av många id­rot­ta­re som tes­ta­de po­si­tivt för den för­bjud­na sub­stan­sen mel­do­ni­um.

– Abe­ba, mel­do­ni­um och de bi­tar­na – de var nog de värs­ta vec­kor­na i mitt liv yr­kes­mäs­sigt. Det var otro­ligt tufft och job­bigt, sä­ger Karin Tor­ne­klint.

Trots att svens­ka dop­nings­kom­mis­sio­nen fri­at Aregawi från dop­nings­an­kla­gel­ser­na in­för OS i Rio de Ja­nei­ro så togs 27-åring­en in­te ut i trup­pen.

I ja­nu­a­ri i år be­slu­ta­de svensk fri­id­rotts för­bunds­sty­rel­se att Aregawi är fri att täv­la för Sve­ri­ge igen.

– HE­LA DET fal­let är ex­tremt kom­plext. I slutän­dan vi­sa­de sig att hon in­te va­rit do­pad över­hu­vud­ta­get, ut­an fått he­la den här an­kla­gel­sen på sig. För­ut­sätt­ning­ar­na för­änd­ra­des he­la ti­den: ena stun­den var det noll­to­le­rans, och helt plöts­ligt hand­la­de det om vär­den ef­tersom Wa­da (In­ter­na­tio­nel­la an­ti­dop­nings­by­rån) ha­de gjort fel. De ha­de trott att det här (mel­do­ni­um) går ur krop­pen på tio da­gar och så tar det kanske åt­ta må­na­der – gans­ka grova fel­sa­ker. Det finns ing­et fall som är lik­vär­digt, där Wa­da änd­rat be­sluts­un­der­la­get helt och hål­let. Det har va­rit jät­tesvårt att be­hål­la rätts­sä­ker­he­ten i den här sop­pan, det är än­då män­ni­skor vi job­bar med. Jag hop­pas det ald­rig mer kom­mer in­träf­fa, sä­ger Tor­ne­klint. Har ni nå­gon kon­takt med Abe­ba?

– Just nu har jag ing­en kon­takt. Li­te kon­takt med hen­nes klubb (Ham­mar­by) som sä­ger att nu vill hon ba­ra ha lugn och ro tills hon vill sat­sa igen. Än så länge lå­ter vi hen­ne ba­ra va­ra i fred. Hon sä­ger att hon ska kom­ma till­ba­ka i al­la fall och bör­ja trä­na igen, när hon är re­do så ska jag för­sö­ka få till ett mö­te.

Ci­vi­le­ko­no­men Tor­ne­klint var som ak­tiv en av Sve­ri­ge bäs­ta häck­lö­pa­re, trä­na­de tvil­ling­syst­rar­na Su­san­na och Jenny Kal­lur till världs­e­li­ten och har va­rit fysträ­na­re i svens­ka mäs­tar­klub­ben i in­ne­ban­dy, IBF Falun.

Hon tog över ett fri­id­rotts­lands­lag ut­an stjär­nor – men ba­sar nu över ett med nya. Till världs­mäs­ter­ska­pen i Lon­don åker för­bunds­kap­ten Karin Tor­ne­klint där­e­mot ut­an Abe­ba Aregawi, den en­da ak­ti­va som ta­git Vm-guld un­der hen­nes led­ning. – Abe­ba, mel­do­ni­um och de bi­tar­na – de var nog de värs­ta vec­kor­na i mitt liv yr­kes­mäs­sigt.

”I bör­jan kän­de jag mest att jag ba­ra skul­le över­le­va he­la pär­sen, det är otro­ligt in­ten­sivt med myc­ket män­ni­skor. Det är svårt att hin­na med att va­ra en bra för­bunds­kap­ten.”

KARIN TOR­NE­KLINT

HON GÖR UN­GE­FÄR 240 lands­lagsut­tag­ning­ar per år och ser en ut­veck­ling hos sig själv i för­bunds­kap­tens­rol­len un­der fy­ra gång­na åren.

– Jag tyc­ker jag har lan­dat och kän­ner mig bätt­re än jag va­rit för­ut. I bör­jan kän­de jag mest att jag ba­ra skul­le över­le­va he­la pär­sen, det är otro­ligt in­ten­sivt med myc­ket män­ni­skor. Det är svårt att hin­na med att va­ra en bra för­bunds­kap­ten, sä­ger Tor­ne­klint som har för­bunds­kap­tens­kon­trakt över OS i To­kyo 2020. ut att lig­ga EN FÖR­LÄNG­NING SER

långt bort.

– Jag vet in­te ens om det är tänk­bart att jag ska stan­na, se­dan får vi se vad som hän­der. Jag är väl­digt ”här och nu” som män­ni­ska. Jag tän­ker in­te ens vad jag ska gö­ra ef­ter To­kyo. Men jag skul­le tro att det in­te är ak­tu­ellt. På grund av?

– Att jag in­te har så myc­ket ener­gi kvar, och att för­bun­det kän­ner att de vill ha för­ny­el­se. En ny röst och li­te så där. För­bun­det bru­kar by­ta ut vart fjärde år så det finns en tra­di­tion av det, sä­ger Karin Tor­ne­klint och fun­de­rar ett tag:

– Men det be­ror väl på...fem Os­guld så kanske jag får va­ra kvar. Då ska jag slu­ta på en gång, det lo­var jag. Det är svårt att slå, sä­ger hon med ett skratt.

Bild: CHRISTINE OLSSON

SER SLU­TET. För­bunds­kap­ten Karin Tor­ne­klint ska le­da de svens­ka fri­id­rot­tar­na över kom­man­de VM i Lon­don och OS i To­kyo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.