Li­sa Nils­son bju­der på ex­tra allsång

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATHILDA OLAUSSON/TT LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Li­sa Nils­son med­ver­kar in­te ba­ra i den or­di­na­rie allsång­en i kväll på Skan­sen. Ef­ter pro­gram­met har hon en hel tim­me för sig själv i SVT:S Allsångs­sce­nen är din. – Det är som att dra högs­ta vinst­lot­ten, sä­ger hon.

La­leh, Hå­kan Hell­ström, Al­ca­zar och Orup har gjort det ti­di­ga­re.

I kväll är det Li­sa Nils­sons tur att få hål­la i Allsångs­sce­nen är din, som sänds i SVT di­rekt ef­ter or­di­na­rie Allsång på Skan­sen.

– Ba­ra för att jag var så ung när jag bör­ja­de så har jag nå­gon sjuk själv­bild av att jag är li­te de­bu­tant he­la ti­den, och för­mod­li­gen in­te kom­mer att få va­ra med. Så jag tar det som ett tec­ken på att jag är eta­ble­rad, och det är jät­te­ro­ligt, sä­ger hon.

HON BE­SKRI­VER DET som en ära att bli ut­vald.

– Det är en så­dan möj­lig­het att få träf­fa en bre­da­re publik. Att få ut­rym­me på det sät­tet är helt fan­tas­tiskt. Det är som att dra högs­ta vinst­lot­ten, sä­ger hon.

Li­sa Nils­son med­ver­kar ock­så i det or­di­na­rie pro­gram­met, till­sam­mans med bland and­ra Ico­na Pop och FO&O.

– Jag tyc­ker väl­digt myc­ket om allsång­en, fram­för allt kanske för att jag tyc­ker om det här bre­da, att folk från oli­ka ge­ne­ra­tio­ner kan ha kul i sam­ma pro­gram och på sam­ma sätt, li­te som det som bru­kar hän­da när folk fyl­ler jämnt el­ler vid bröl­lop. Man fes­tar och har kul, bå­de barn och gam­la, sä­ger Li­sa Nils­son.

HON KOM­MER OCK­SÅ att ha gästar­tis­ter med sig un­der Allsångs­sce­nen är din, men vil­ka det är vill hon in­te av­slö­ja.

– Det är två kvin­nor som jag tyc­ker väl­digt myc­ket om, som jag kän­ner bå­da två. Jag tror att många kom­mer att bli gla­da över att se dem på sam­ma scen som jag, sä­ger Li­sa Nils­son.

Allsång på Skan­sen sänds i SVT1 i kväll kloc­kan 20.00, Allsångs­sce­nen är din sänds di­rekt ef­teråt.

Bild: CHRISTINE OLSSON/TT

EGET PRO­GRAM. Li­sa Nils­son har sin egen allsång­s­tim­me i år ef­ter det or­di­na­rie pro­gram­met. Dess­förin­nan med­ver­kar hon i Allsång på Skan­sen, vil­ket även FO&O och Ico­na Pop gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.