Fa­res Fa­res växl

FILM: FRÅN STAR WARS TILL HUVUDROLL I FILM OM ARABISKA VÅ­REN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ge­nom­brot­tet kom med Jal­la!jal­la! för 17 år se­dan. Sak­ta men sä­kert har Fa­res Fa­res gjort sig ett namn in­ter­na­tio­nellt med Ro­gue one: A star wars sto­ry som tung me­rit. Nu är han aktuell som kor­rum­pe­rad po­lis i Ta­rik Sa­le­hs The Ni­le Hil­ton in­ci­dent. – Det är en roll som jag kom­mer att bä­ra med mig ge­nom li­vet.

I ett in­sta­bilt och ge­nom­kor­rum­pe­rat Kai­ro le­ver den låg­mält buff­li­ga po­li­sen No­re­din ett be­kvämt liv. Han tar gär­na emot mu­tor, omed­ve­ten om den mull­ran­de re­vo­lu­tion som vän­tar runt hör­net. Men allt för­änd­ras när en känd sång­ers­ka hit­tas mör­dad på ho­tel­let The Ni­le Hil­ton. Fal­let, som byg­ger på en verk­lig hän­del­se, skild­ras i Ta­rik Sa­le­hs thril­ler The Ni­le Hil­ton in­ci­dent, som får svensk bi­opre­miär den 29 sep­tem­ber. Fil­men har re­dan vun­nit pris på filmfes­ti­va­len i Sun­dan­ce, sålts till 36 län­der och bli­vit en pu­blik­suc­cé i Frank­ri­ke. Hu­vud­rol­len spe­las av Fa­res

Fa­res, som dess­utom har gått in fi­nan­si­ellt i fil­men som ex­e­ku­tiv pro­du­cent.

– Jag är en av dem som från bör­jan sagt att det här kom­mer att bli en suc­cé. Det är en spän­nan­de histo­ria i sig men se­dan har vi ock­så den här uni­ka mil­jön och bak­grun­den med arabiska vå­ren, även om fil­men in­te di­rekt hand­lar om den.

FA­RES FA­RES SÄ­GER att rol­len som No­re­din är en av de vik­ti­gas­te i kar­riä­ren. Ef­tersom han med­ver­kar i näs­tan varen­da scen i fil­men är den ett kraft­prov. En stor ut­ma­ning var att gö­ra en gans­ka osym­pa­tisk per­son till en huvudroll som folk ska kän­na för och iden­ti­fi­e­ra sig med.

– Han är en kung på sitt om­rå­de men grad­vis tap­par han fot­fäs­tet. Jag tror att det är en in­sikt som är om­väl­van­de för en män­ni­ska, att tro att man har kontroll över sitt

IN­TER­NA­TIO­NELL FRAM­TID. Det går bra nu. Kar­riä­ren i USA ”känns som ett start­skott”, sä­ger Fa­res Fa­res, som ny­li­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.