Ar upp kar­riä­ren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

eget liv och se­dan upp­täc­ka att man in­te har det.

SE­DAN HAN VAR 15 år har det ba­ra fun­nits en väg fram­åt för Fa­res Fa­res – som skå­de­spe­la­re. Han kom ald­rig in på scen­sko­lan men rol­ler­na har kom­mit än­då. Han fram­hål­ler att han har haft tur men det är tyd­ligt att han ock­så är en mål­med­ve­ten per­son som har valt si­na pro­jekt med om­sorg.

– Jag har va­rit bra på att gö­ra det jag vill. Jag är no­ga med att ba­ra skri­va på för en film i ta­get, även om det har bli­vit fy­ra nu i Dan­mark, vil­ket jag i och för sig är glad för, det har va­rit en trev­lig re­sa, sä­ger han och syf­tar på de i Dan­mark enormt fram­gångs­ri­ka fil­ma­ti­se­ring­ar­na av Jus­si Ad­ler-ol­sens böc­ker.

– Och nu när jag job­bar i fler län­der har jag fler val­möj­lig­he­ter. Det är där man vill va­ra, att kun­na väl­ja själv. Nu kan jag slapp­na av mer, bå­de eko­no­miskt och själs­ligt.

Ef­ter rol­ler i bland an­nat kom­pi­sen Da­ni­el Espi­no­sas Sa­fe house, Kat­hryn Bi­ge­lows Ze­ro dark thir­ty och ett nytt hem­ligt in­ter­na­tio­nellt pro­jekt be­fin­ner sig Fa­res Fa­res långt ifrån den tid då han fick käm­pa på Hol­ly­wood-au­di­tions, of­ta till stor be­svi­kel­se.

HAN SPRICKER UPP i ett le­en­de som gör ho­nom oväntat lik sin bror, re­gis­sö­ren och da­ta­spels­ut­veck­la­ren Jo­sef Fa­res, och kon­sta­te­rar att det är ett spän­nan­de lä­ge i kar­riä­ren just nu.

– Det känns som ett start­skott där­bor­ta. Roll­sät­ta­re och pro­du­cen­ter vet vem jag är och jag har ett bra ryk­te, som en sta­bil skå­dis som man kan li­ta på. Det är bra.

Nu mås­te du be­rät­ta om din Star wars-upp­le­vel­se.

– Det känns som att det är myc­ket stör­re för al­la and­ra än för mig, sä­ger han och skrat­tar.

Meh, det är ju stort!

– Ja, men det var skit­kul så klart. Det var ju en själv­klar­het att gö­ra och en väl­digt ro­lig in­spel­ning. Jag ha­de ing­en green screen, ut­an allt var upp­byggt på rik­tigt. Det var in­te en jät­tes­tor roll men det kän­des verk­li­gen som att va­ra en del av Star wars-värl­den och det är en kul er­fa­ren­het. Det ser bra ut på cv:t.

Bild: ARI LUOSTARINEN

med­ver­ka­de i Ro­gue one: A star wars sto­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.