Wolff ska stäl­la gåtor på for­tet

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Bör­je Ahlstedt har tac­kat för sig som gåt­stäl­la­re i Fång­ar­na på for­tet. Nu med­de­lar TV4 att det i fort­sätt­ning­en blir Ri­kard Wolff , un­der nam­net ”Le Wolff”, som ska för­sät­ta del­ta­gar­nas pan­nor i dju­pa veck.

Skå­de­spe­la­ren och sång­a­ren Ri­kard Wolff kom­mer att iklä sig rol­len som gåt­stäl­la­re i Tv4-pro­gram­met Fång­ar­na på for­tet. Det­ta ef­ter att Bör­je Ahlstedt ny­li­gen be­rät­tat att han hop­par av produktionen.

– Det har va­rit väl­digt kul att få ge sig in i det­ta, en stor ut­ma­ning, sa­de han i en in­ter­vju med Ny­hets­mor­gon un­der mån­dags­för­mid­da­gen.

RI­KARD WOLFF ÄR känd för bå­de sin mu­sik- och skå­de­spe­lar­kar­riär. För­u­tom ett fler­tal al­bum och fil­mer som Äng­la­gård har han dess­utom bli­vit ut­nämnd till rid­da­re av frans­ka he­dersle­gi­o­nen, ef­ter si­na tolk­ning­ar av Édith Pi­af, Jac­ques Brel med fle­ra.

Rol­len som klu­rig fi­lur i ett franskt fort är dock ny.

– Han är en över­vint­rad världs­om­seg­la­re som bli­vit kvar på Fort Boyard, sä­ger Ri­kard Wolff i TV4 om sin roll­fi­gur.

STIG OSSIAN ERICSON och hans ge­stalt­ning av Fa­der Fou­ras var den per­son som va­ra­de längst i Fort Boyards torn. Se­dan dess har bland and­ra Rolf Skoglund, Las­se Bran­de­by och Fe­lix Hern­gren le­ve­re­rat gåtor till del­ta­gar­na.

”Det har va­rit väl­digt kul att få ge sig in i det­ta, en stor ut­ma­ning.”

RI­KARD WOLFF

(SVT1, tis­dag) ........................................................... 1 440 000 (TV4, tis­dag) ............................................. 1 320 000 (SVT2, lör­dag) ......................... 1 059 000

Bild: MAJA SUSLIN/TT

NY FA­DER FOU­RAS. Ri­kard Wolff blir den som stäl­ler gåtor till del­ta­gar­na i hös­tens av­snitt av Tv4­pro­gram­met Fång­ar­na på for­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.