Tsu­na­mi­sy­ste­met ef­ter­satt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Thai­lands sy­stem för tsu­na­mi­var­ning­ar är i stort be­hov av un­der­håll, en­ligt lan­dets ka­ta­strof­myn­dig­het. 70–80 pro­cent av sy­ste­met be­hö­ver ses över. Bland an­nat mås­te bat­te­ri­er by­tas ut.

– Jag har be­ord­rat att det här görs sna­rast, sä­ger vice ge­ne­ral­di­rek­tör Kobchai Boo­ny­ao­ra­na.

En­ligt en ta­les­per­son för Thai­lands na­tio­nel­la cen­ter för ka­ta­strofvar­ning­ar tes­tas sy­ste­met dag­li­gen.

– Om det in­träf­far en tsu­na­mi i mor­gon skul­le det fun­ge­ra, sä­ger han. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.