An­ta­let bygg­lov ökar i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den svens­ka bygg­mark­na­den går på hög­varv. Un­der årets förs­ta fy­ra må­na­der öka­de an­ta­let bygg­lov för fler­bo­stads­hus med 16 pro­cent jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året, en­ligt ana­lys­fö­re­ta­get In­du­stri­fak­ta.

”Ut­veck­ling­en sig­na­le­rar en fort­satt för­stärk­ning av en re­dan glöd­het bygg­mark­nad. Det finns emel­ler­tid risk för att många pro­jekt kan tving­as skju­ta bygg­star­ten på fram­ti­den på grund av ka­pa­ci­tets­be­gräns­ning­ar när det gäl­ler per­so­nal och ma­te­ri­el”, kom­men­te­rar Jenny Ing­el­ström på In­du­stri­fak­ta. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.