Smak­re­sa mel­lan him­mel och hav

RESOR: DEN DANS­KA ÖN ÄR LÄTTILLGÄNGLIG MED CY­KEL

Hallands Nyheter - - Resor - MA­LIN HEFVELIN/TT

På Born­holm finns idyl­lis­ka by­ar, vi­ta pa­ra­diss­trän­der, ett im­po­ne­ran­de kul­tur­ut­bud och en spän­nan­de forn­histo­ria. Skul­le in­te det va­ra nog för att loc­ka se­mester­fi­ra­re finns här även ka­ra­mell­bu­ti­ker, mi­kro­bryg­ge­ri­er och my­si­ga re­stau­rang­er i var och varan­nan by.

I norr reser sig kär­va gra­nit­klip­por, i sö­der finns mils­långa, vi­ta sand­strän­der och där­e­mel­lan lig­ger bör­di­ga åk­rar och trolskt lum­mi­ga skogs­om­rå­den där bi­so­nox­ar strö­var fritt. Born­holm kal­las bå­de Ös­ter­sjöns pär­la och De ful­la gri­sar­nas ö, det se­na­re på grund av att mi­kro­bryg­ge­ri­er­nas jäs­ta av­fall blir fo­der till öns många gri­sar. Här finns även ett till sy­nes opro­por­tio­ner­ligt stort an­tal duk­ti­ga fö­re­ta­ga­re och kre­a­tö­rer, fram­för allt in­om mat­hant­verk. Det syl­tas, saf­tas och ko­kas ka­ra­mel­ler i var och vartan­nat hörn av den run­da ön.

Vi hyr en fe­rie­lä­gen­het i byn Sva­ne­ke på öns öst­ra kust, med ut­sikt över hamnen och en egen ro­sen­träd­gård. Här kan vi la­ga egen fru­kost med rå­va­ror in­köp­ta hos byns små bu­ti­ker. Men allt som of­tast väl­jer vi att tras­ka ned till fru­kosten på Ho­tell Si­em­sens Gaard, där ny­bak­ta wie­ner­bröd och fral­lor vän­tar.

SVANEKES FÖRTJUSANDE torg är ett mec­ka för den go­dis­sug­ne. I ena hör­net lig­ger Sva­ne­ke Bols­h­cer som drivs av Tho­mas Ib­sen. Han är nå­got av go­di­sets gud­fa­der på Born­holm, far­bror till bå­de lak­ritsJo­han Bülow som lyft den sal­ta go­dis­bi­ten till nya höj­der och till Char­lot­te Vi­gel som har ko­la­till­verk­ning i Ka­ra­mel­le­ri­et ett sten­kast där­i­från. He­la fa­mil­jen i en go­dispå­se allt­så.

Tho­mas själv äg­nar sig en­bart åt bol­cher, hårda ka­ra­mel­ler. Allt pro­du­ce­ras i fa­bri­ken som man kan tit­ta in i från bu­ti­ken. Man kan lå­ta till­ver­ka si­na eg­na ka­ra­mel­ler, men då krävs en be­ställ­ning på minst 20 ki­lo. Tho­mas har dock över hund­ra sor­ter att väl­ja bland, så vi kö­per varsin strut blan­da­de in­nan vi går vi­da­re.

Tvärs över tor­get gör me­je­ris­ten Wi­ene­ke Clax­ton dagens förs­ta om­gång glass på Sva­ne­ke Is, den kom­mer att föl­jas av många fler in­nan hon är fär­dig för da­gen. En glassfa­vo­rit i år är krus­bärs­sor­be­ten, pre­cis la­gom syr­lig och söt med myc­ket bär i. De ny­ba­ka­de våf­felstru­tar­na fylls med grädd­glass och guf, en lös ma­rängsmet. Den top­pas av en klick hal­lon­sylt och som kro­nan på ver­ket en stor grädd­boll som Wi­ene­ke tryc­ker ned i he­la här­lig­he­ten.

– Så ska en dansk is se ut!, sä­ger hon.

EN FÖRMIDDAG HYR vi varsin vac­ker, röd cy­kel för en tur i om­giv­ning­ar­na. På Born­holm finns över 240 kilo­me­ter cy­kel­vä­gar, fle­ra av dem är as­fal­te­ra­de gam­la järn­vägs­spår. Vi pas­se­rar kyr­kor, vä­der­kvar­nar och kor­svir­kes­läng­or där stock­ro­sor och mur­grö­na

”I norr reser sig kär­va gra­nit­klip­por, i sö­der finns mils­långa, vi­ta sand­strän­der och där­e­mel­lan lig­ger bör­di­ga åk­rar och trolskt lum­mi­ga skogs­om­rå­den där bi­so­nox­ar strö­var fritt. ”

pit­to­reskt, men välan­sat, klätt­rar på fa­sa­der­na. De vac­kert Born­holms­rö­da hu­sen upp­skat­tas av al­la i säll­ska­pet, sär­skilt när vi får re­da på att fär­gen tra­di­tio­nellt görs av gri­su­rin.

VI TAR RAST vid Den gam­le sko­le i Øs­ter­ma­rie. Här ly­ser fort­fa­ran­de fli­tens lam­pa, men ele­ver­na har er­satts av bin. Birt­he och Finn dri­ver en ho­nungs­farm och in­ne i bu­ti­ken kan man skå­da in i en biku­pa och för­sö­ka hit­ta drott­ning­en bland al­la drö­na­re. Pa­rets ho­nung smak­satt med ramslök, chi­li, ka­nel, ing­e­fä­ra och kaf­fe är po­pu­lä­ra, lik­som halv­li­ters­flas­kor­na med gyl­le­ne

”Honungs­sup”. Tungt las­ta­de cyklar vi vi­da­re för lunch.

Rö­ke­ri­et i Sva­ne­ke är en stor hall med lång­bord, där god­sa­ker­na lig­ger fram­du­ka­de i dis­ken längs ena lång­sidan. Varm­rökt lax och öring sam­sas med fras­s­tek­ta torsk­fri­ka­del­ler gjor­da på gris­fett, lök, ägg och skorpsmu­lor di­rekt från ba­ga­ren.

– Vi rul­lar och säl­jer över tu­sen fisk­bul­lar var­je dag, re­cep­tet har gått i arv i fem ge­ne­ra­tio­ner nu, be­rät­tar rö­ke­ri­mäs­ta­ren Per Lind­holm.

Han är född och upp­vux­en i Sva­ne­ke, hans fa­milj har va­rit fis­ka­re i många ge­ne­ra­tio­ner. Fis­kar­na i byn star­ta­de rö­ke­ri­et ge­men­samt för att kun­na rö­ka sin fisk och säl­ja den på plats. I den öpp­na rök­ug­nen häng­er guld­skim­ran­de sil­lar på en stång för att sval­na.

– Rökt sill ska ätas da­gen ef­ter, den sma­kar bätt­re när den fått vi­la, för­kla­rar Per.

Vi be­stäl­ler fri­ka­del­ler, rök­ta rä­kor och en ”Sol över Gud­h­jem” – rökt sill, äggu­la, rä­di­sa, gräslök och röd­lök – som till­sam­mans bil­dar en förtjusande kom­po­si­tion bå­de för ögat och för gom­men.

EN KVÄLL TAR vi en tur till fis­ke­lä­get i Sno­ge­baek. I hamnen lig­ger fle­ra kro­gar, bland an­nat Sø­rens Vaerts­hus, som ser­ve­rar läck­ra ost­dry­pan­de fa­mil­je­piz­zor som kan avnju­tas till li­ve­mu­sik fle­ra kväl­lar i vec­kan.

Se­dan är det även­tyrs­dags. Vi be­ger oss till klät­ter­par­ken Til Tops ut­an­för Gud­h­jem för ett re­jält ad­re­nalin­påslag. Bar­nen skic­kas först upp på rep­ste­gar, jag för­sö­ker hänga på så gott det går över rang­li­ga häng­bro­ar och his­nan­de lin­ba­nor över äng­ar och bäc­kar. Men till slut tar det stopp, även för de mest våg­hal­si­ga av oss, på en platt­form i en svind­lan­de hög tall. Ef­ter ett sam­tal till gui­den Pe­ter blir vi un­der­ställ­da och nes­li­gen ned­his­sa­de.

– Bra job­bat, ni kla­ra­de ju näs­tan he­la, be­röm­mer han oss när vi väl är ne­re på mar­ken igen.

Vi be­lö­nar oss själ­va på Pan­de­ka­ge­hu­set i Gud­h­jem. Här finns pann­ka­kor i al­la for­mer, bå­de ma­ti­ga och sö­ta. Vi tar ett par av var­je. Gud­h­jem är Dan­marks en­da bergs­by – byggd på ett bergs­mas­siv som mä­ter knap­pa 48 me­ter över ha­vet. Just nu känns det som en gans­ka la­gom höjd för oss. Ef­ter lun­chen vand­rar vi de char­mi­ga ga­tor­na upp och ned för att in­su­pa at­mo­sfä­ren och tes­ta det lo­ka­la ka­ra­mell­ko­ket.

ÅTER I SVA­NE­KE äter vi mid­dag på Sva­ne­ke Bryg­hus. Allt öl som ser­ve­ras här är bryggt på plats ef­ter eg­na re­cept. Vi blir väl­digt för­tjus­ta i Bal­tic Liquo­rice, en mörk­brun öl med krä­migt skum och lätt lak­rits­smak, men får hö­ra att det ba­ra finns på fat, in­te på flas­ka än.

– Ni får kom­ma till­ba­ka i stäl­let, me­nar ser­vi­tri­sen och vi in­ser att det får nog helt en­kelt bli så.

Bild: REINE HEFVELIN

AFTONPROMENAD. Kväll vid Sva­ne­ke hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.