Fak­ta: Born­holm

Hallands Nyheter - - Resor -

* All­mänt Born­holm är en dansk ö i Ös­ter­sjön som lig­ger när­ma­re Sve­ri­ge än Dan­mark, 37 kilo­me­ter syd­ost om Skå­ne och 180 kilo­me­ter från Kö­pen­hamn sjö­vä­gen. Kust­lin­jen är 140 kilo­me­ter, och här finns drygt 23,5 mil cy­kel­vä­gar. Born­holm be­söks var­je år av över en halv mil­jon män­ni­skor, fram­för allt dans­kar och tys­kar. 2015 kom fy­ra pro­cent av tu­ris­ter­na från Sve­ri­ge.

* Kli­mat Tem­pe­re­rat kust­kli­mat med mil­da hös­tar, sär­skilt i sep­tem­ber och ok­to­ber.

* Re­sa hit Fär­jan från Ystad till Rön­ne tar en tim­me och 20 mi­nu­ter, pre­cis la­gom för att äta en lunch. www.faer­gen.se

* Äta – Sva­ne­ke Bryg­hus I en fö­re det­ta köp­man­gård med vit­me­na­de väg­gar och syn­li­ga trä­ram­verk ser­ve­ras väl­la­gad, in­ter­na­tio­nell mat och al­la sor­ter av det eg­na ofil­tre­ra­de ölet. www.sva­ne­ke­bryg­hus.dk – Pann­kaks­hu­set Sto­ra, tun­na pann­ka­kor med fyll­ning av kött, fisk, grön­sa­ker el­ler söt­sa­ker ser­ve­ras i char­migt sten­hus i byn Gud­h­jem. www.pan­de­ka­ge­hu­set­gud­h­jem.dk – Sø­rens Vaerts­hus Enor­ma fa­mil­je­piz­zor vid hamnen i fis­ke­lä­get Snö­ge­baek. Li­ve­mu­sik un­der som­ma­ren. www.sø­ren­svaerts­hus­born­holm.dk

* Bo – Hy­ra lä­gen­het Prak­tiskt med en egen lä­gen­het där man kan la­ga till Born­holms rå­va­ror re­dan på ön. http://www.sva­ne­ke­fe­rie.dk/ – Si­em­sens Gaard Det gam­la ho­tel­let lig­ger vid Svanekes hamn och har bå­de rum och lä­gen­he­ter. http://www.si­em­sens.dk/

* Läs mer

www.born­holm.in­fo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.