Tre her­rar pac­ka­de ka­me­ror­na och åk­te till Alas­ka. Re­sul­ta­tet blev en bok och tu­sen­tals bil­der på vack­ra björ­nar.

Ef­ter fo­to­re­san till Alas­ka kon­sta­te­ra­de Gun­nar Pet­ters­son att bil­der­na bli­vit rik­tigt bra och frå­ga­de kam­ra­ter­na om de in­te skul­le ge ut en bok. Re­sul­ta­tet blev Björ­nar­na vid Brooks Falls.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - an­na­mi.mat­zen@hn.se AN­NA MI MATZÉN

ALAS­KA. ”Na­tio­nal­par­ken Kat­mai, där Brooks Falls lig­ger, är det björn­ri­kas­te om­rå­det i värl­den och det lig­ger långt ut i vild­mar­ken”, be­rät­tar Pe­ter Di­ding i Var­berg som till­sam­mans med Gun­nar Pet­ters­son och Leif Svens­son kom hem med fle­ra tu­sen bil­der ef­ter be­sö­ket.

De fles­ta har sä­kert min­ne av nå­gon go­sig nal­le från barn­do­men, väl­kra­mad och kanske li­te lugg­sli­ten. I Björ­nar­na vid Brooks Falls finns fi­na bil­der på nal­lar som ser nog så sö­ta ut men även blo­di­ga bes­tar som fros­sar i nyfång­ad lax.

– Det var fan­tas­tiskt att se al­la des­sa björ­nar. Na­tio­nal­par­ken Kat­mai, där Brooks Falls lig­ger, är det björn­ri­kas­te om­rå­det i värl­den och det lig­ger långt ut i vild­mar­ken, be­rät­tar Pe­ter Di­ding som till­sam­mans med Var­bergs­konst­nä­ren Gun­nar Pet­ters­son gjort många fo­to­re­sor till Afri­ka.

SOM­MA­REN 2015 KÄN­DE de sig mät­ta på den sto­ra kon­ti­nen­ten i sö­der och res­te till Alas­ka i stäl­let. De fick se björ­nar äta upp sig på mäng­der av lax ef­ter en lång vin­ter­vi­la och re­san gav mer­smak. För­ra som­ma­ren gjor­de de än­nu en björn­re­sa men då ha­de säll­ska­pet ut­ö­kats med Leif Svens­son från Ul­la­red.

– Pe­ter är min re­vi­sor och vet att jag gil­lar att fo­to­gra­fe­ra så han frå­ga­de om jag vil­le hänga med. Och det vil­le jag, jag nap­pa­de di­rekt.

Gun­nar var mer tvek­sam till en tred­je kam­rat.

– Jo, jag tyck­te att det räck­te med att va­ra två. Men jag blev över­ta­lad och det ång­rar jag in­te.

Leif minns förs­ta da­gen när de an­län­de till na­tio­nal­par­ken – med sjö­flyg­plan ef­tersom det var väg­löst land – och han fick se en livs le­van­de björn.

– Jag var upp­spelt som ett barn! I bör­jan tyck­te jag att al­la björ­nar såg li­ka­da­na ut men gans­ka snabbt lär­de man sig se skill­nad på dem. NA­TIO­NAL­PAR­KEN TAR BA­RA emot ett be­grän­sat an­tal besökare och allt sker på björ­nar­nas vill­kor. Fo­to­gra­fer­na får nog­gran­na in­struk­tio­ner hur man be­ter sig och hur nä­ra man får gå.

– Vi rå­ka­de kom­ma för nä­ra vid ett till­fäl­le. Vi gick på en väg, Leif och Gun­nar gick fram­för mig och pra­ta­de och tit­ta­de i si­na kameror när jag plöts­ligt ser en björn kom­ma mot oss, sä­ger Pe­ter.

Det var ald­rig nå­gon fa­ra men det har hänt in­ci­den­ter där oför­sik­ti­ga besökare rå­kat il­la ut. Björ­nar­na är vil­da och fö­re­drar vis­ser­li­gen lax­ar fram­för män­ni­skor men det var strängt för­bju­det att ha för­va­ra mat i stu­gor­na som be­sö­kar­na bor i. Klös­mär­ken vitt­na­de om att al­la in­te lytt den or­dern.

Ef­ter re­san kom her­rar­na hem med 5000–6000 bil­der. Per per­son.

– Det gäl­ler ju att få allt rätt, lju­set, rö­rel­sen, allt mås­te stäm­ma, sä­ger Leif.

När Gun­nar såg ma­te­ri­a­let tyck­te han att det skul­le plat­sa i en bok. Han har själv ett par and­ra böc­ker bakom sig och han fick med sig bå­de Pe­ter och Leif i bok­pro­jek­tet.

– Men det är Gun­nar som gjort det mesta job­bet, han har valt bil­der­na och gjort lay­ou­ten, un­der­stry­ker Pe­ter.

"Det var fan­tas­tiskt att se al­la des­sa björ­nar"

PE­TER DI­DING

PRE­CIS FÖ­RE SOM­MA­REN blev Björ­nar­na vid Brooks Falls klar. I ju­ni drab­ba­des Gun­nar av en blod­propp i hjär­nan som han hål­ler på att häm­ta sig från. Ar­be­tet med boken är vis­ser­li­gen klart men nu sik­tar tri­on på en eng­elsk ver­sion.

– Med fler bil­der, sä­ger Pe­ter och be­rät­tar att de bland an­nat skic­kat ett ex­em­plar av boken till den jakt­in­tres­se­ra­de mo­nar­ken.

– Vi tror att det kan va­ra nå­got som in­tres­se­rar kung­en.

Her­rar­na ute­slu­ter in­te att det kan bli tal om fler ge­men­sam­ma fo­to­re­sor i fram­ti­den men för Gun­nars del häg­rar en re­sa till Spa­ni­en.

– Om jag trä­nar och blir till­räck­ligt stark ska jag åka och fo­to­gra­fe­rar ga­mar i no­vem­ber.

Bild: PE­TER DI­DING/GUN­NAR PET­TERS­SON/LEIF SVENS­SON

BJÖRNLIGAN. Pe­ter Di­ding, Leif Svens­son och Gun­nar Pet­ters­son har fo­to­gra­fe­ra­ti Alas­ka. ”När Gun­nar såg bil­der­na tyck­te han att de var så bra att han fö­reslog att vi skul­le gö­ra en bok”, be­rät­tar Pe­ter Di­ding.

Bild: PE­TER DI­DING/GUN­NAR PET­TERS­SON/LEIF SVENS­SON

FISKARE. Män­ni­skor tillåts fis­ka i äl­ven men det sker på björ­nar­nas vill­kor. Om björ­nen rå­kar få tag på sam­ma fisk som sit­ter på kro­ken gör fis­ka­ren bäst i att ka­pa li­nan och dra sig till­ba­ka.

Bild: PE­TER DI­DING/GUN­NAR PET­TERS­SON/LEIF SVENS­SON

BRÅK. Ibland upp­står slags­mål mel­lan björ­nar­na när de för­sva­rar si­na fis­ke­re­vir.

NJUTFULLT. Även björ­nar tyc­ker om att ta sig ett dopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.