Fal­ken­berg vill ha mans­fri fes­ti­val

MUSIK: Kom­mu­nen nap­pa­de på Rolfs torps ko­mi­kern Em­ma Knyc­ka re­sidé. ”Det är spän­nan­de” sä­ger des­ti­na­tions­ut­veck­la­re Kristjan Fan ner. Nu hop­pas man kun­na ar­ran­ge­ra fes­ti­va­len näs­ta som­mar.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se MARIA LOEWEN maria.loewen@hn.se

Fal­ken­bergs kom­mun nap­pa­de på Em­ma Knyc­ka­res idé att ar­ran­ge­ra en mans­fri­festi­val näs­ta som­mar. Om kon­cep­tet är dis­kri­mi­ne­ran­de el­ler in­te åter­stå att se.

– Jag har följt de­bat­ten kring Em­ma Knyc­ka­res för­slag om en mans­fri fes­ti­val och jag har he­la ti­den tyckt att det är en spän­nan­de idé, be­rät­tar Kristjan Fan­nar, des­ti­na­tions­ut­veck­la­re på Fal­ken­bergs kom­mun som såg Nyc­ka­res upp­ma­ning i HN att hö­ra av sig.

– Jag tänk­te att jag hör av mig så får vi se.

Han la­de ut en ef­ter­lys­ning på Facebook och in­om en halv­tim­me hör­de Em­ma Knyc­kar själv av sig till ho­nom.

– Det var su­per­ro­ligt att det gick så snabbt och det vi­sa­de ju sig ock­så att de re­dan har en pro­jek­t­or­ga­ni­sa­tion som ska träf­fas om ett par vec­kor.

OM EN MANS­FRI­FESTI­VAL skul­le va­ra dis­kri­mi­ne­ran­de el­ler in­te tyc­ker Kristjan Fan­nar att det är svårt att ut­ta­la sig om i nu­lä­get.

– Det är klart att tan­ken slog mig. Men vi har en li­ka­be­hand­lings­prin­cip, och jag vill in­te av­fär­da nå­got in­nan jag sett för­sla­get.

Kristjan Fan­nar tyc­ker det är tra­giskt med den ut­veck­ling­en som va­rit i Sve­ri­ge med allt som rap­por­te­rats från oli­ka fes­ti­va­ler och han ser Em­ma Knyc­ka­res idé som en in­tres­sant motre­ak­tion.

– Jag för­står att bå­de Em­ma Knyc­ka­re och and­ra har star­ka åsik­ter om det, sä­ger han.

I dis­kri­mi­ne­rings­la­get står att dis­kri­mi­ne­ring är för­bju­den för den som an­ord­nar en all­män sam­man­komst el­ler en of­fent­lig till­ställ­ning. Där­e­mot ger la­gen ut­rym­me för un­dan­tag be­ro­en­de på syf­te och om de me­del som an­vänds är lämp­li­ga och nöd­vän­di­ga för att upp­nå syf­tet.

Skul­le fes­ti­va­len kom­ma att va­ra dis­kri­mi­ne­ran­de så ges in­te till­stånd, en­ligt Kristjan Fan­nar, som i sam­man­hang­et stäl­ler sig frå­gan­de till tjejva­san och tjej­mi­len.

– Är in­te det sam­ma sak?

Fal­ken­berg har en­ligt ho­nom möj­lig­het att ord­na bå­de en va­ri­ant av Brå­val­la-fes­ti­va­len nä­ra na­tu­ren men i mind­re for­mat el­ler en mer stads­nä­ra fes­ti­val med Way Out West som fö­re­bild.

– Det finns en mas­sa för­ut­fat­ta­de me­ning­ar om att det all­tid ska va­ra i stor­stä­der men i Fal­ken­berg har vi bå­de en fun­ge­ran­de sam­ord­ning och bra ytor att va­ra på.

Bild: PETTER TARENIUS

SNABBA RYCK. Kristjan Fan­nar på Fal­ken­bergs kom­mun hör­de av sig till Em­ma Knyc­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.