Get­teröns små­båts­hamn tving­as hit­ta nya in­koms­ter. Men kom­mun och mar­kä­ga­re för­svå­rar om­ställ­ning­en.

GET­TERÖN: STÄLLPLATSER VID VATT­NET NYA KASSAKON I takt med att allt fler väl­jer bort bå­ten har Get­terön Ma­ri­na vänt blic­ken mot den po­pu­lä­ra hus­bi­len. Ett skif­te som för­svå­ras av bå­de mar­kä­ga­re och kom­mu­nen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se

När HN be­sö­ker små­båts­ham­nen vid förs­ta vik gas­sar so­len så som den ba­ra gör ett par gång­er var­je som­mar. Då går det knappt att fö­re­stäl­la sig nå­gon bätt­re till­flyktsort än en se­gel­båt på glitt­ran­de blått vat­ten. Men det är allt fär­re som vill ha det al­ter­na­ti­vet för­töjt vid bryg­gan. För­e­ning­en Get­terön Ma­ri­na som dri­ver små­båts­ham­nen har haft en sta­dig ned­gång i an­ta­let med­lem­mar och där­med hyr­da båt­plat­ser. Förr om åren kun­de det va­ra över ett de­cen­ni­ums kö­tid för att få läg­ga sin båt där. Nu finns det i stäl­let gott om mel­lan­rum mel­lan se­gel- och mo­tor­bå­tar­na. Värst var det för någ­ra år se­dan.

– Det kom väl­digt has­tigt, det var in­te nå­got vi ha­de känt av. Vi ser in­te ett till­skott av unga båt­ä­ga­re, sä­ger Kurt Edin som är ord­fö­ran­de i Get­terön Ma­ri­na.

I ÅR HAR där­e­mot an­ta­let med­lem­mar ökat en del, även om det är långt från for­na glans­da­gar.

– I år har vi fått un­ge­fär 35 nya med­lem­mar som allt­så vill läg­ga sin båt här. Det in­ne­bär näs­tan en halv mil­jon i in­täk­ter förs­ta året, sä­ger Kurt Edin.

”Hus­bi­lar­na är myc­ket vik­ti­ga för för­e­ning­ens in­koms­ter”

KURT EDIN ord­fö­ran­de Get­terön Ma­ri­na

I dags­lä­get ver­kar det där­för in­te som att det kom­mer bli ett un­der­skott i bud­ge­ten. Där­e­mot har för­e­ning­en sat­sat på nya vägar till in­täk­ter.

– Hus­bi­lar­na är myc­ket vik­ti­ga för för­e­ning­ens in­koms­ter, vi är full­bo­ka­de mel­lan vec­ka 28 och vec­ka 31, sä­ger Kurt Edin.

DET ÄR FÖR­E­NING­ENS 21 ställplatser för hus­bi­lar han pra­tar om. De lig­ger bakom Eli­as­sons båt­varv och blic­kar in mot Kall­bad­hu­set och fäst­ning­en. I fle­ra år har Get­terön Ma­ri­na för­sökt få till­stånd till fler ställplatser på om­rå­det. En idé som över­kla­gats av mar­kä­gar­na längs Hatt­viks­vä­gen och Äng­gär­des­vä­gen som går mel­lan Get­terö­vä­gen och båt­ham­nen. I nu­lä­get är det en mind­re väg där last­bilsle­ve­ran­ser till Eli­as­sons båt­varv och re­stau­rang Hatta­vi­ken får sam­sas med båt­trans­por­ter, per­son­bi­lar, cy­klis­ter och gå­en­de.

– Mar­kä­gar­na tyc­ker det blir för myc­ket trafik på den sma­la vägen. Väg­för­e­ning­en som har hand om vägen har där­för fört frå­gan om att byg­ga om vägen. Men mar­kä­gar­na vill in­te släp­pa till mark, så har det hål­lit på i tio, tolv år, sä­ger Kurt Edin.

Ny­li­gen fick han hö­ra nå­got som yt­ter­li­ga­re kan för­svå­ra hamn­för­e­ning­ens pla­ner på att ut­ö­ka verk­sam­he­ten med hus­bi­lar.

– Vi har ar­ren­de och bygg­lov där ställ­plat­ser­na är till näs­ta au­gusti. Tyd­li­gen har kom­mu­nen sålt den mar­ken till Eli­as­sons båt­varv re­dan i hös­tas ut­an vår vet­skap. Jag fick re­da på det för en må­nad se­dan. Vi ar­ren­de­rar ju mar­ken, det känns kons­tigt att in­te bli till­frå­gad el­ler ens in­for­me­rad. Då ha­de vi ve­lat kö­pa den, sä­ger Kurt Edin.

Den luk­ra­ti­va men kom­pli­ce­ra­de frå­gan om hus­bi­lar är in­te för­e­ning­ens en­da of­fen­siv för att väc­ka liv i ham­nen igen. De har bland an­nat mark­nads­fört Get­terön Ma­ri­na i ut­lan­det, i hopp om att loc­ka fler till­fäl­li­ga gäs­ter sjö­vä­gen. Även om de fas­ta båt­plat­ser­na är grun­den i för­e­ning­ens eko­no­mi så är de så kal­la­de gäst­bå­tar­na ett fint till­skott un­der som­ma­ren. Var­je som­mar har man un­ge­fär 1 000 gäst­nät­ter.

– Så har det va­rit gans­ka kon­stant de se­nas­te åren. Det skul­le ab­so­lut få plats fler, sä­ger Kurt Edin.

FÖR­U­TOM SVENSKT BÅTFOLK är det of­ta dans­kar och tys­kar som stan­nar till för en natt el­ler fle­ra. Han­na Ste­in lig­ger och so­lar i en se­gel­båt som är för­töjd längs den långa bryg­gan in mot cen­tra­la Var­berg. Det står Ber­lin på bå­tens ak­ter och där­i­från kom­mer ock­så hon. Ef­ter Var­berg blir det en seg­lats till Fal­ken­berg och se­dan vi­da­re till Kö­pen­hamn och Tyskland.

– Det är förs­ta gång­en här, men jag kom­mer gär­na till­ba­ka. Det är in­te så dyrt att lig­ga här, och all­ting fun­ge­rar som det ska, sä­ger Han­na Ste­in.

KOLLAR LÄGET. Kurt Edin är ord­fö­ran­de i Get­terön Ma­ri­na och har en egen båt is­må­båts­ham­nen. Den lig­ger längs pi­ren ut mot Skri­va­re­klip­pan.

Bild: ALINE LESSNER

Bild: ALINE LESSNER

MASTIGT. I nio år har Gö­ran Sö­der­berg från Borås, till väns­ter, re­no­ve­rat sin båt. Nu får han hjälp av Tho­mas Grankvist, stå­en­de, och Er­ik Rout­si, i gult.

Bild: ALINE LESSNER

UTSIKT. Från så väl båt­plat­ser­na som ställ­plat­ser­na för hus­bi­lar har man fin sikt över ham­nin­lop­pet, fäst­ning­en och Kall­bad­hu­set.

Bild: ALINE LESSNER

BESÖKARE. Han­na Ste­in från Tyskland satt i so­len på sin väns båt. Hon tog tå­get till Troll­hät­tan och ska hänga med på seg­lat­sen sö­derut hem till Tyskland.

Bild: ALINE LESSNER

FÅNGST. Den yng­re de­len av båt­gäs­ter­na ro­ar sig med att fis­ka krab­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.