Koc­ken Se­basti­an Si­de­hed till­bring­a­de en må­nad på en av värl­dens bäs­ta re­stau­rang­er.

Kock­kar­riä­ren bör­ja­de med ett som­mar­jobb. Det tog Se­basti­an Si­de­hed vi­da­re till kök i Kari­bi­en, Frank­ri­ke, Fal­ken­berg och nu en trestjärnig re­stau­rang i Lon­don.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se

– När jag fick möj­lig­he­ten att job­ba på Fat Duck tänk­te jag att nu sä­ger jag upp mig och åker dit, sä­ger Se­basti­an Si­de­hed.

Fat Duck är en re­stau­rang i Lon­don med tre stjär­nor i den väl­re­nom­me­ra­de re­stau­ranggui­den Gui­de Miche­lin. Den blev dess­utom ut­nämnd till värl­dens bäs­ta re­stau­rang för tolv år se­dan. Man­nen bakom re­stau­rang­en he­ter Heston Blu­menthal och han är känd för si­na ke­mis­ka ex­pe­ri­ment i kö­ket. I ju­ni var det Se­basti­an Si­de­heds tur att sät­ta tän­der­na i den kom­plexa mat­lag­ning­en.

– Heston Blu­menthal har ifrå­ga­satt tillag­nings­me­to­der för att kom­ma fram till helt nya sätt att la­ga mat. De mä­ter bland an­nat ph­vär­de, den­si­tet, soc­ker­hal­ter för att få fram den per­fek­ta kon­si­sten­sen,

sä­ger Se­basti­an Si­de­hed.

Ti­den på stjärn­re­stau­rang­en vid­ga­de hans vy­er för vil­ka möj­lig­he­ter det finns för att la­ga mat. Men det var en an­nan del av ar­be­tet som

”Det är ett väl­digt spe­ci­ellt yr­ke, du an­vän­der väl­digt många sin­nen och du kan va­ra kre­a­tiv och upp­täc­ka nya sa­ker näs­tan var­je dag”

SE­BASTI­AN SI­DE­HED kock

han främst tar med sig i yr­kes­li­vet.

– Jag kän­de mig väl­digt pri­vi­li­gi­e­rad och stolt över att få va­ra där och lä­ra mig av de här otro­ligt duk­ti­ga koc­kar­na. Jag blev väl­digt im­po­ne­rad över dem, de job­bar 17 tim­mar om da­gen med ett le­en­de. Ef­ter det kän­ner jag själv att jag vill gå hur långt som helst, sä­ger han.

HAN HAR RE­DAN kom­mit en bit på kar­riä­ren, i syn­ner­het om man räk­nar den fak­tis­ka sträc­kan han ta­git sig för oli­ka jobb runt om i värl­den. Se­basti­an Si­de­hed har bland an­nat ar­be­tat i kök i Kari­bi­en, Austra­li­en, Nor­ge, Frank­ri­ke och nu se­nast i Stor­bri­tan­ni­ens hu­vud­stad. Men det bör­ja­de med ett som­mar­jobb i Fal­ken­berg. Där­ef­ter blev det två år på Bran­ca, där han träf­fa­de Mar­cus Nord­gren som i dag dri­ver Pros­tens Piz­za. En in­flu­ens som har va­rit vik­tig i Se­basti­ans Si­de­heds kar­riär. De job­ba­de ock­så till­sam­mans på då­va­ran­de Oce­an Bar & Grill.

– Mar­cus Nord­gren tar verk­li­gen sitt an­svar i bran­schen för att lä­ra upp unga koc­kar. Det gav mig ett för­språng i ar­bets­li­vet, ha­de jag in­te träf­fat Oce­an-gäng­et ha­de jag in­te va­rit där jag är i dag, sä­ger han.

LONDONVISTELSEN BLEV LI­TE av en mil­stol­pe i kar­riä­ren, en så­dan sak som man ska ha gjort. Men det för­de ock­så med sig nå­got mer.

– Det blev li­te av ett väg­skäl som har gjort att jag vill fort­sät­ta att sat­sa på kock­kar­riä­ren. Det är ett väl­digt spe­ci­ellt yr­ke, du an­vän­der väl­digt många sin­nen och du kan va­ra kre­a­tiv och upp­täc­ka nya sa­ker näs­tan var­je dag, sä­ger Se­basti­an Si­de­hed.

In­nan må­na­den på den tre­stjär­ni­ga re­stau­rang­en ha­de han näm­li­gen gli­dit in på ett li­te an­norlun­da spår.

– Jag hål­ler på att ut­bil­da mig till yr­kes­lä­ra­re in­om re­stau­rang och livs­me­del. Jag kom­mer in­te job­ba med det med en gång, men när jag blir äld­re. Det tror jag verk­li­gen är vik­tigt för bran­schen, hur man job­bar med nya koc­kar. Man ska va­ra är­lig, hjäl­pa dem och ge dem en chans, sä­ger Se­basti­an Si­de­hed.

PRE­CIS SOM HAN själv fick en chans av Mar­cus Nord­gren för över tio år se­dan. I dag är Se­basti­an Si­de­hed till­ba­ka och ar­be­tar på bå­de Pros­tens Piz­za med Mar­cus Nord­gren och på Glo­ba­li­ze med Ja­mes Sher­ry in­ne i cen­tra­la Fal­ken­berg. Re­gi­o­nen har nu­me­ra näs­tan en egen sig­na­tur­stil med det lo­ka­la och sä­songs­ba­se­ra­de kö­ket där rå­va­ror­na ska va­ra hal­länds­ka. In­ne­bär ti­den på den ex­pe­ri­men­tel­la re­stau­rang­en i Lon­don att Se­basti­an Si­de­hed har bytt in­rikt­ning?

– Nej, min syn på mat änd­ra­des ab­so­lut in­te. Det är li­te olikt min egen stil att la­ga mat, jag vill an­vän­da det som är nä­ra. Det är väl kanske mitt arv här i Sve­ri­ge, att man an­vän­der det som finns, sä­ger han.

DUBBLA ARBETSPLATSER. Se­basti­an Si­de­hed job­bar i dag på Pros­tens Piz­za och Glo­ba­li­ze. Här är han på plats i kö­ket på Glo­ba­li­ze.

Bild: OLA FOLKESSON

Bild: OLA FOLKESSON

AMBITIÖST. På Glo­ba­li­ze kan man be­stäl­la nå­got sött ef­ter ma­ten. Här ser­ve­ras en pra­lin med smak av ba­nan och cho­klad.

Bild: OLA FOLKESSON

GAM­LA BEKANTA. Ja­mes Sher­ry som dri­ver Glo­ba­li­ze och Se­basti­an Si­de­hed har känt varand­ra länge.

Bild: OLA FOLKESSON

MOTIVERAD. Ef­ter ti­den på stjärn­re­stau­rang­en i Lon­don är Se­basti­an Si­de­hed mer engagerad än nå­gon­sin i sitt jobb som kock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.