Mis­stan­kar stärks mot tre män

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AGNES KÅGSTRÖM agnes.kagstrom@hn.se

Mis­stan­kar­na i Älv­se­reds­fal­let har stärkts. ”Det är på grund av de upp­gif­ter de har läm­nat i för­hör som mis­stan­kar­na om brott har stärkts”, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er, på grova brott, om de tre miss­tänk­ta män­nen.

Mis­stan­kar­na har stärkts mot de tre män som tros lig­ga bakom för­svin­nan­det i Älvsered. Det sä­ger en av ut­re­dar­na. Men åkla­ga­ren de­lar in­te helt den bil­den.

På tors­dag går häkt­nings­ti­den ut för de tre män som miss­tänks för män­ni­sko­rov, men åkla­ga­ren kom­mer att yr­ka på att män­nen häk­tas på nytt. En­ligt Lars-gun­nar Per­ling­er, bi­trä­dan­de chef för po­li­sens av­del­ning för grova brott, har mis­stan­kar­na mot män­nen bli­vit star­ka­re.

– Det är på grund av de upp­gif­ter de har läm­nat i för­hör som mis­stan­kar­na om brott har stärkts, sä­ger han.

AL­LA TRE NEKAR fort­fa­ran­de till brott och ing­en av dem ska ha änd­rat sin be­rät­tel­se se­dan för­ra häkt­ning­en. Den kvin­na som miss­tänks för med­hjälp till män­ni­sko­rov är fort­satt miss­tänkt men in­te fri­hets­be­rö­vad.

Åkla­ga­re Mats Säll­ström to­nar ner de stärk­ta mis­stan­kar­na.

– Man kan sä­ga att mis­stan­kar­na kvar­står oför­änd­ra­de. An­led­ning­en till att vi för­längt ti­den är att vi in­te är kla­ra med vår ut­red­ning, där­för kan vi in­te väc­ka åtal, sä­ger han.

HAL­LANDS NY­HE­TER HAR ti­di­ga­re be­rät­tat om de blod­spår som ska ha hit­tats i en lä­gen­het. Åkla­ga­re Mats Säll­ström sa vid den ti­di­ga­re häkt­nings­för­hand­ling­en att det var av högs­ta pri­o­ri­tet att få blo­det ana­ly­se­rat. Men någ­ra ana­lys­re­sul­tat har än­nu in­te kom­mit po­li­sens ut­re­da­re till del, en­ligt Lars-gun­nar Per­ling­er.

Polisen är för­te­gen kring even­tu­el­la mo­tiv, men job­bar med fle­ra spår pa­ral­lellt. En af­färs­kon­flikt är ett av de möj­li­ga mo­ti­ven.

– Det finns många tänk­ba­ra sce­na­ri­on. I vis­sa de­lar kan vi gö­ra an­ta­gan­den om vad som har hänt, men det finns många hål att fyl­la med fak­ta, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er.

EN­LIGT POLISEN ÅTER­STÅR myc­ket ar­be­te och ut­red­ning­en är en bra bit ifrån slut­ske­det.

– Det finns en hel del för­hör kvar att hål­la och vi har som sagt in­te hit­tat den för­svun­ne man­nen än. Men vi tyc­ker att vi har till­räck­ligt för att de ska va­ra på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta, sä­ger Lars-gun­nar Per­ling­er.

Or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le kom­mer att gö­ra fort­sat­ta sök­ning­ar ef­ter den för­svun­ne man­nen. Med hjälp av polisen kom­mer de att kon­cen­tre­ra sö­kan­det till vis­sa om­rå­den.

”Det är på grund av de upp­gif­ter de har läm­nat i för­hör som mis­stan­kar­na om brott har stärkts” LARS-GUN­NAR PER­LING­ER bi­trä­dan­de chef grova brott

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.