Där­för snur­rar he­li­kopt­rar i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

Un­der går­da­gen hör­de många av sig och und­ra­de var­för en he­li­kop­ter flög över Fal­ken­berg. Det vi­sa­de sig hand­la om gla­da tu­ris­ter som fick se stan från ovan.

Un­der tis­dags­kväl­len var det många som und­ra­de var­för en he­li­kop­ter flög fram och till­ba­ka över Fal­ken­berg. Det vi­sa­de sig hand­la om gla­da tu­ris­ter som fick se stan från ovan.

Många ställ­de sig und­ran­de till att en he­li­kop­ter flög lågt över Fal­ken­berg un­der tis­da­gen.

På Facebook spe­ku­le­ra­des det kring polisen, mi­li­tä­ren och drö­na­re. Det vi­sa­de sig hand­la om cam­ping­ar­na Han­sa­gård och Björ­käng som an­li­tat he­li­kop­ter­bo­la­get He­li­air.

– VI HAR FLUGIT PÅ Björ­kängs cam­ping och Han­sa­gård cam­ping, 45 mi­nu­ter på var­je stäl­le. Vi har flugit på de här cam­ping­ar­na tio som­rar på ra­ken nu, sä­ger An­ders Persson på He­li­air.

Lo­vi­sa Berg, äga­re av Han­sa­gård cam­ping, be­kräf­tar att det rör sig om ak­ti­vi­te­ter för cam­ping­gäs­ter­na.

– De kör och vän­der över cam­ping­en. Om man be­ta­lar li­te ex­tra kör de läng­re tu­rer och då kör de över stan ock­så, sä­ger hon. HE­LI­AIR BRU­KAR VA­RA på cam­ping­ar­na un­ge­fär varan­nan vec­ka un­der ju­li och förs­ta vec­kan i au­gusti.

– Det­ta blir sista vec­kan i år, sä­ger Lo­vi­sa Berg.

Även po­li­sens pressta­les­per­son Chris­ter Fux­borg be­kräf­tar att det in­te rör sig om någ­ra po­lishe­li­kopt­rar.

– Vi har en he­li­kop­ter i he­la Re­gi­on väst, och den be­fin­ner sig i Gö­te­borg, sä­ger han.

Bild: PRIVAT

ING­EN POLISHELIKOPTER. Lä­sa­ren Chris­ter Jör­malm skic­ka­de den­na bild på he­li­kop­tern från Han­sa­gård cam­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.