Cyk­ling i när­kon­takt med bil­kör­ning

KATTEGATTLEDEN: KNAPPAST TRAFIKSÄKERT GENOM HAL­LAND Vi har skri­vit om det förr, men li­te tjat ska­dar in­te: Är cy­kel­le­den verk­li­gen nå­got att skry­ta med, när bi­lar­na ibland är när­mas­te säll­skap?

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Hå­kan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

Är cy­kel­le­den verk­li­gen nå­got att skry­ta med, när bi­lar­na ibland är när­mas­te säll­skap? Pro­ble­men skul­le byg­gas bort, frå­gan är när det­ta sker?

Ni minns hur det var: Som­ma­ren 2015 in­vig­des Kattegattleden med li­te pom­pa som den förs­ta na­tio­nel­la cy­kel­le­den: 37 mil kan man tram­pa från Helsing­borg till Gö­te­borg.

Det är ba­ra ett krux. Vis­sa par­ti­er, bland an­nat mel­lan Fal­ken­berg och Var­berg, är pro­vi­so­ris­ka, egent­li­gen in­te till­räck­ligt säk­ra för cy­klis­ter.

NU STÖTTE VI vis­ser­li­gen på ett nöjt par; and­ras hu­mör föl­jer in­te all­tid jour­na­lis­tens plan.

– Det är klart att bi­lar­na stör li­te grann. Men det är in­te så far­ligt. Jag tyc­ker att de fles­ta tar hän­syn, sa Konstanze Steinke, till var­dags ar­bets­te­ra­peut in­om sjuk­vår­den i Ber­lin i Tyskland.

Hon är stor­stads­män­ni­ska, möj­li­gen här­dad av mil­jonsta­dens trafik.

– Själ­va har vi ing­en bil, kon­sta­te­ra­de hon.

Hon och ma­ken ha­de ta­git cyklar och pack­ning med sig på bus­sen till Sve­ri­ge, och nu un­der se­mestern satt sig på sad­lar­na i Helsing­borg för att kla­ra he­la Kattegattleden till Gö­te­borg. Där­ef­ter fär­jan över till Dan­mark.

– Hit­tills har vi va­rit ute i sex da­gar, sa Ha­rald Steinke.

– En­da pro­ble­met är att vin­den blå­ser från fel håll, det känns som mot­vind he­la ti­den, sa Konstanze.

MEN VI KOM­MER från äm­net. Vi möt­te dem i Sik mel­lan Fal­ken­berg och Var­berg, just där Kattegattleden i nio kilo­me­ter mel­lan Mo­rup och Ås går på gam­la E 6:an. Vis­ser­li­gen sänkt has­tig­het till 60 kilo­me­ter i tim­men och en gul­må­lad lin­je som gräns mel­lan cy­kel och bil – men cy­klis­ter­na mås­te allt­så sam­sas med bi­lar­na på den rätt hårt tra­fi­ke­ra­de vägen.

Så här ska in­te en cy­kel­led egent­li­gen se ut, vil­ket stod klart re­dan när Kattegattleden god­kän­des av Tra­fik­ver­ket som na­tio­nell cy­kel­led. Pro­ble­men skul­le byg­gas bort på si­na håll med nya se­pa­ra­ta cy­kel­ba­nor bred­vid vägen. Snart!

Och fler sträc­kor be­hö­ver för­bätt­ras: Strax sö­der om Mo­rup,

”Det är klart att bi­lar­na stör li­te grann. Men det är in­te så far­ligt” KONSTANZE STEINKE

se­mest­ran­de cy­klist

längs den mer idyl­lis­ka kust­vä­gen, sak­nas fort­fa­ran­de någ­ra kilo­me­ter ut­lo­vad cy­kel­väg från Stran­ninge. Och tar man sig sö­der om Fal­ken­berg, så kan man få yt­ter­li­ga­re vat­ten på ir­ri­ta­tio­nens kvarn: Bå­de från Ste­ninge till Ugg­larp och från Vesslun­da till Grims­hol­men mås­te cy­klis­ter­na ge sig ut på li­te mer tra­fi­ke­ra­de vägar.

När blir det bätt­ring?

TRAFIKVERKETS ANDRE­AS Plant­ha­ber sam­man­fat­tar läget:

Sö­der om Fal­ken­berg: 3 kilo­me­ter cy­kel­väg från Ste­ninge till Sten­sjö ska byg­gas un­der 2018, men tvek­samt om den hin­ner bli fär­dig till näs­ta som­mar­sä­song. För pro­blem­sträc­kor­na Sten­sjö-ugg­larp och Vesslun­da-grims­hol­men finns än­nu inga när­ma­re pla­ner. Kne­pigt att hit­ta lös­ning­ar, till ex­em­pel över Su­seån. Men löf­tet var än­då, från Re­gi­on Hal­land som har ett an­svar för le­den, att pro­ble­men skul­le lö­sas in­om fem år (till 2020).

Norr om Fal­ken­berg: Sträc­kan Stran­ninge-mo­rup, cir­ka 3 kilo­me­ter, ska få en se­pa­rat cy­kel­väg som byggs 2018, men tvek­samt om den hin­ner bli fär­dig till näs­ta som­mar­sä­song.

Och slut­li­gen, de nio kilo­me­ter­na mel­lan Mo­rup och Ås. Där hål­ler Tra­fik­ver­ket på att fast­stäl­la pla­nen, ef­ter att ha för­se­nats genom van­kel­mod om på vil­ken si­da av gam­la E6 cy­kel­le­den ska dras. Nu kom­mer den i stort sett he­la vägen att gå på öst­ra si­dan, allt­så in­te på havs­si­dan om vägen. Den­na tänk­ta öst­ra drag­ning har re­tat en del mar­kä­ga­re, som san­no­likt kom­mer att över­kla­ga ett så­dant be­slut.

Och då byggs cy­kel­vä­gen knappast för­rän ti­di­gast 2019, möj­li­gen klar 2020.

MEN SOM SAGT, ber­li­nar­na var än­då nöj­da, fast all­ra mest hän­för­da över Kul­la­halvön i Skå­ne.

– Och Båstad. Där fanns det ri­ke­dom, med på­kos­ta­de hus och bå­tar, sa Ha­rald Steinke.

MEL­LAN MO­RUP OCH ÅS. In­te är det­ta nå­gon pryd­nad för Kattegattleden, att cy­klis­ters­ka be­hö­va träng­as med bi­lar.

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

PÅ VÄG GENOM HAL­LAND. Ber­li­nar­na Ha­rald och Konstanze Steinke cyk­la­de mel­lan Helsing­borg och Gö­te­borg och är fak­tiskt mer ir­ri­te­ra­de av mot­vin­den än av bi­lis­ter­na.

UR HN 29 JU­LI 2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.