Kört för mans­fri fest i Fal­ken­berg?

Hallands Nyheter - - Ledare -

Yp­pa or­det mans­fritt och på 0,2 se­kun­der har du fått ett an­tal kränk­ta män att bli full­kom­ligt skog­to­ki­ga. Det upp­täck­te Em­ma Knyc­ka­re när hon kläck­te sin spon­ta­na fes­ti­va­lidé för ett an­tal vec­kor se­dan – och det blev Fal­ken­bergs Kristjan Fan­nar varse i går.

– Att vi skul­le få re­ak­tio­ner ha­de jag väl räk­nat med, men in­te rik­tigt i den här om­fatt­ning­en, sä­ger kom­mu­nens des­ti­na­tions­ut­veck­la­re.

Dass­klot­ter­ni­vån på de­bat­ten be­kräf­tar läng­tan ef­ter mans­fritt. Men la­gen kan even­tu­ellt gru­sa pla­ner­na.

PÅ SOCIALA MEDIER har även en del se­ri­ö­sa opi­ni­ons­bil­da­re re­a­ge­rat starkt, men fram­för har en hel del troll har hål­lit gry­tan ko­kan­de.

– Det är förs­ta gång­en jag får per­son­li­ga med­de­lan­de och sam­tal på det här sät­tet. Det näs­tan li­te ko­miskt att jag, en skäg­gig gub­be, blir så på­hop­pad, sä­ger Kristjan Fan­nar.

ATT DASS­KLOT­TER­NI­VÅN PÅ re­ak­tio­ner även på sociala medier när­mast be­kräf­tar läng­tan ef­ter en­mans­fri fes­ti­val är li­te a vett ödets iro­ni. Lägg till det fak­tum att det rå­kar va­ra sam­ma ty­pers om norm alt­bru­kar ösa gal­la över Diskri­mi­ne­rings om­buds­man­nens om nu vill an­mä­la till den­sam­ma.

DET ÄR HELLER in­te förs­ta gång­en ett ar­range­mang för en­bart tje­jer väc­ker ont blod. Minns ni La­di­es Night? Ar­tis­ter­nas kon­cept fick bå­de kvin­nor och män att yla. I det förs­ta fal­let av be­ru­sad åtrå till män­nen på scen, i det and­ra fal­let för att de ne­ka­des in­trä­de. (Att ne­kas till­fäl­le att få se Mar­tin Sten­marck juc­ka och flör­ta mås­te ha va­rit väl­digt tufft för vis­sa kar­lar)

– Det kom in ett an­tal an­mäl­ning­ar un­der någ­ra år, men DO har ald­rig spe­ci­fikt ta­git ställ­ning i de fal­len, sä­ger CL på DO.

KORT SAGT FINNS det inga pre­ju­di­ce­ran­de fäll­ning­ar att gå på. DO val­de att in­te dri­va an­mäl­ning­ar­na vi­da­re. Vid ett till­fäl­le, 2010, upp­ma­na­des dock La­di­es Night att se över sin po­li­cy.

– Idag ha­de vi kanske age­rat an­norlun­da. I bör­jan av DO:S tid gick vi in­te vi­da­re med ären­den som in­te skul­le fö­ras till dom­stol, men i dag ut­re­der vi även för att pre­sen­te­ra till­syns­be­slut, för­kla­rar Clas Lundstedt, press­an­sva­rig.

KORT SAGT FINNS en på­tag­lig risk för att DO skul­le ge Fal­ken­berg smisk på fing­rar­na ifall den mans­fria fes­ti­va­len blir verk­lig­het. För me­dan det går all­de­les ut­märkt att skå­la i go­da gub­bars lag på al­la Sve­ri­ges herr­klub­bar om­fat­tas of­fent­li­ga ar­range­mang helt av and­ra reg­ler. Det står pri­va­ta för­e­ning­ar fritt att por­ta kvin­nor re­spek­ti­ve män. Men en mans­fri fes­ti­val kanske in­te går an.

– Vi har pre­cis sträckt ut en hand och bör­jat dis­ku­te­ra. Om det se­dan vi­sar sig att ar­range­mang­et är olag­ligt kan vi för­stås in­te stöd­ja det. Men än har vi in­te kom­mit så långt.

Men det är väl gi­vet att ett köns­segre­ge­ran­de ar­range­mang är olag­ligt, frå­gar sig ”vän av ord­ning”.

NJA, OM AL­LA ar­range­mang av ty­pen ”tjej­k­väll” skul­le va­ra olag­li­ga lär allt­i­från kom­mu­ner till fö­re­tag lö­pa risk fäl­las för dis­kri­mi­ne­ring. Är det kanske kört även för Halm­stad­tra­vets tjej­k­väl­lar?

Vis­sa har dock hit­tat lös­ning­ar. För att slip­pa bråk har man töjt på kon­cep­ten och gett kil­lar dis­pens. Allt­så man kal­lar det tjej­k­väll och väl­kom­nar in­te di­rekt män, men hind­rar dem heller in­te från att lö­sa bil­jett.

FAL­KEN­BERGS DES­TI­NA­TIONS­UT­VECK­LA­RE för­stod att va­ra på hug­get när Em­ma Knyc­ka­re la­de ut sitt be­te. Hur och om man lyc­kas sy ihop en fes­ti­val åter­står att se. Att ett kom­mu­nalt bo­lag age­rar som grab­bar­na bakom La­di­es Night och hög­akt­nings­fullt strun­tar i DO är gi­vet­vis helt ute­slu­tet.

Men nog är den över­dri­vet upp­rör­da stäm­ning­en be­kläm­man­de. Man be­hö­ver in­te tyc­ka att en mans­fri fes­ti­val lå­ter as­fet. Men om ett an­tal kvin­nor som lac­kat ut på taf­san­de män vill fixa en fes­ti­val för sig själ­va, var­för in­te ba­ra öns­ka dem en trev­lig kväll?

Bild: PRESSBILD

MARIA HALDESTEN 010-471 53 70 maria.haldesten@hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.