PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Å ena si­dan har vi en op­po­si­tion som sli­rar på or­den, blan­dar or­der med kontra­or­der hej vilt och an­vän­der för­svars­po­li­ti­kens om ett in­ri­kes­po­li­tiskt slag­trä. Å and­ra si­dan har vi en po­pu­lär och fram­gångs­rik för­svars­mi­nis­ter som har åter­in­fört värn­plik­ten, höjt för­svars­för­må­gan från det bor­ger­li­ga ”en vec­kas för­sva­ret” och åter­upp­rät­tat Sve­ri­ges an­se­en­de i om­värl­den. Vem väl­jer du? Norr­länds­ka So­ci­al­de­mo­kra­ten

(S)

* Att Jan Björ­klund drar pa­ral­lel­ler mel­lan läc­kan på Trans­port­sty­rel­sen och Stig Bergling sam­ti­digt som FRA be­kräf­tar ”ti­o­tu­sen­tals” in­trång i svens­ka myn­dig­he­ters it-sy­stem var­je må­nad sä­ger myc­ket. Bå­de om Björ­klunds för­håll­nings­sätt och om klyf­tan mel­lan de­bat­ten och verk­lig­he­ten.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Som na­tur­lig följd över­går af­fä­rer del­vis i po­li­tiskt spel, men det går in­te att kom­ma från hur all­var­lig den bris­tan­de in­for­ma­tions­gång­en i re­ge­ring­en är. Mi­nist­rar är an­sva­ri­ga på högs­ta ni­vå och man bör som med­bor­ga­re för­vän­ta sig mer än att de ska ha ryg­gen fri i strikt de­le­ga­tions­me­ning. Det är ett un­der­för­stått mi­ni­mum.

Got­län­ning­en (C)

* Det finns ing­en vin­na­re i den här histo­ri­en, men desto fler­för­lo­ra­re. Den som i slutän­dan ris­ke­rar att för­lo­ra mest är An­na Kin­berg Bat­ra. Det gäl­ler oav­sett om hon med hjälp av Jim­mie Åkes­son fäl­ler el­ler in­te fäl­ler för­svars­mi­nis­tern i höst.

Sundsvalls Tid­ning (lib)

* Frå­gan är nu vad det väx­an­de över­skot­tet ska an­vän­das till? Skat­te­sänk­ning­ar till de ri­kas­te – el­ler till att an­stäl­la fler lä­ra­re, barn­mors­kor och po­li­ser? Om det­ta be­hö­ver Sve­ri­ge en tuff och hård po­li­tisk de­batt.

Tid­ning­en Ång­er­man­land (S)

* Det kan ha bi­dra­git till att om­värl­den även på se­na­re år va­rit åter­håll­sam­ma i kri­ti­ken av de po­li­tiskt auk­to­ri­tä­ra drag som so­ci­a­lis­ter­nas sty­re fick re­dan från bör­jan. Men i det ka­os, för­fall och för­tryck som nu rå­der, mås­te om­värl­den ta ställ­ning.

Väs­ter­bot­tens-ku­ri­ren (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.