En grön om­ställ­ning av trans­port­sek­torn gyn­nar he­la lan­det!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på in­sän­da­ren ”Vad vill Cen­tern?” (14/7).

MILJÖ I en in­sän­da­re und­rar Mats Dahl­bom vad Cen­ter­par­ti­et vill kring el­bi­lar. Sva­ret är en­kelt. Vi vill gär­na se fler så­da­na på våra vägar. Med mer el, bi­o­gas och för­ny­ba­ra bräns­len mö­ter vi fle­ra mil­jöut­ma­ning­ar och ska­par jobb och till­växt i he­la lan­det.

DET BEHÖVS BÅ­DE nya bi­lar och nya bräns­len. De bi­lar som rul­lar ut ur fa­bri­ken hos Vol­vo körs i snitt 17 år. Då be­hö­ver vi hit­ta nya bräns­len som fun­kar i da­gens mo­to­rer. Där­för har Cen­ter­par­ti­ets fö­re­sla­git ob­li­ga­to­risk in­bland­ning av för­ny­bart di­rekt vid pum­pen, vil­ket nu re­ge­ring­en ha­kar på.

VI I CEN­TER­PAR­TI­ET har ock­så för­slag på en grön bil­bonus där de som kö­per de mil­jö­bäs­ta bi­lar­na kan få en bonus på upp till 100 000 kr. Vi vet ock­så att de fles­ta el­bi­lar in­te lad­das med snabb­lad­da­re ut­an i hem­met el­ler på ar­bets­plat­sen, vil­ket re­ge­ring­en ini­ti­a­tiv in­te har täck­ning för. Vi av­sät­ter där­för peng­ar i vår bud­get för att sti­mu­le­ra just den ut­byg­gan­den.

Det finns många skäl till var­för en över­gång till re­na­re och för­ny­ba­ra bräns­len är bra. Kli­ma­tut­ma­ning­en är ett. Re­na­re luft och tys­ta­re miljö är två and­ra med be­tyd­ligt snab­ba­re och stör­re ef­fekt lo­kalt. Ex­em­pel­vis or­sa­kar par­tik­lar från tra­fi­ken be­tyd­ligt fler för­ti­di­ga döds­fall än olyc­kor, vil­ket kan mins­kas med re­na­re bräns­len. Det är nyt­tor som kom­mer he­la sam­häl­let till del, där­för är det ock­så klokt att sta­ten är med och stöt­tar ut­veck­ling­en.

CEN­TER­PAR­TI­ETS POLITIK är närod­lad. Vi ser be­ho­ven i he­la Sve­ri­ge och vet att det är på lands­byg­den lös­ning­ar­na för de kli­mats­mar­ta va­len finns. De fles­ta hus­håll på lands­byg­den har re­dan va­nan in­ne och möj­lig­he­ter­na för att lad­da en el­bil, ef­tersom mo­tor­vär­marut­tag finns och an­vänds. Det är dess­utom här på lands­byg­den elen pro­du­ce­ras.

SKOGEN HAR FANTASTISKA möj­lig­he­ter att bi­dra med driv­me­del som er­sät­ter ol­jan i våra ben­sin- och die­sel­bi­lar. Det ger nya jobb och spän­nan­de fö­re­tag som bör­jar pop­pa eta­ble­ra sig. Kort sagt - lands­byg­den har allt att vin­na på en om­ställ­ning mot mer för­ny­bart och kli­mats­mar­ta­re bi­lar.

Ric­kard Nor­din kli­mat- och ener­gi­po­li­tisk ta­les­per­son Cen­ter­par­ti­et

Bild: TOMAS ONEBORG/SVD/TT

MILJÖSATSNING. Cen­ter­par­ti­et har föslag på en grön bonus för de som in­ve­ste­rar i de mil­jö­bäs­ta bi­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.