Möts på mit­ten i flyg­fälts­frå­gan!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Var­berg

in­sän­da­ren ”Inskränk Flyg­plat­sen” (26/7).

LUGN OCH RO. Jag kan ut­an vi­da­re för­stå att man kan bli störd av stän­digt star­tan­de och över­fly­gan­de flyg­plan. Själv bor jag vid Väst­ra Vall­ga­tan, mitte­mot sta­tio­nen. Ba­ra de två fö­re­te­el­ser­na alst­rar en hel del ljud. Som gräd­de på mo­set lyck­lig­gör oss någ­ra rag­ga­re el­ler vad de i nu­tid kal­las med ult­ra­hög musik samt li­te burns och mo­tor­rus­ning­ar då och då.

DET­TA SKER VID sta­tio­nens ga­tukök fre­dags- och lör­dags­kväl­lar. Men jag kopp­lar bort det, tit­tar på TV, lä­ser samt som­nar till nat­ten. Jag vet in­te om Läns­sty­rel­sen kan läm­na sitt sta­tis­ka tän­kan­de och läm­na dis­pens för and­ra in­flyg­nings­vä­gar un­der ti­den 15 ju­li till 15 mars. Det skul­le då gäl­la start­ba­na 12 – 120gr till ba­na 06 samt land­ning ba­na 30 till ba­na 24. Det vo­re bra för al­la par­ter om ett så­dant för­slag kom från er. Ob­ser­ve­ra att flyg­plan all­tid mås­te star­ta och lan­da mot vin­den.

BETRÄFFANDE ljud­däm­pa­re så vet jag fak­tiskt in­te vad som är möj­ligt ut­om att flyg­plan vid star­ten bör ha störs­ta möj­li­ga mo­to­ref­fekt. Och att ökad dämp­ning mins­kar ef­fek­ten. HN 26/7.

Nå­got gömt ka­pi­tal finns in­te på en flyg­klubb. Un­der Wow-ti­den kun­de man kon­ti­nu­er­ligt för­nya sitt flyg­plan­sin­ne­hav. Det är be­tyd­ligt svå­ra­re nu. De störs­ta ut­gif­ter­na i en flyg­klubb är in­ve­ste­ring­ar, un­der­håll och bräns­le.

”RIKEMANSTERRORISTER” – vad är det för språk? Själv har jag va­rit ak­tiv med­lem i mer än 40 år, främst som se­gel­fly­ga­re. Un­der den­na tid har träf­fat folk från al­la sam­hälls­klas­ser och med skif­tan­de eko­no­mis­ka möj­lig­he­ter. Som har brun­nit för sin sport/ hob­by och som of­tast har fått off­ra en del för att få ut­ö­va den. Jag har ock­så träf­fat många, som ide­ellt och en­ga­ge­rat lagt ner myc­ken tid på un­der­håll av vårt ge­men­sam­ma samt som in­struk­tö­rer.

Nils-an­ders Nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.