Har cy­klis­ten all­tid fel?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Lars

ar­ti­keln ’’Bil och cy­klist i krock’’ (25/7).

TRAFIK. Ser i HN idag ru­bri­ken ’’Bil och cy­klist i krock’’. Ord­va­let är li­ka van­ligt som miss­vi­san­de, och det är pro­ble­ma­tiskt där­för att det an­ty­der att bi­len är en egen en­ti­tet ut­an an­sva­rig fö­ra­re.

An­sva­ret för olyc­kan för­skjuts på det­ta sätt helt till cy­klis­ten.

Fö­re­ställ er ru­bri­ken ’’Cy­kel och bi­list i krock’’ så fram­står det ske­va per­spek­ti­vet kanske kla­ra­re. Jag ber HN att upp­hö­ra med oskic­ket att på­ski­na att vi har mäng­der av fö­rar­lö­sa bi­lar i Hal­land och att över­vä­ga hur ord­val ska­par vär­de­ring­ar och ’’verk­lig­he­ter’’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.