Miss­tro­en­de­vo­tum

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Kjell-er­ik Karls­son

POLITIK. Då var det med rät­ta dags för miss­tro­en­de­vo­tum mot nå­gon el­ler fle­ra mi­nist­rar. Men vad är det som lett till det­ta miss­tro­en­de vo­tum egent­li­gen? In­for­ma­tions/ kom­mu­ni­ka­tions­bris­ter sä­ger Al­li­an­sen.

Jag an­ser att grun­den till he­la ”ha­ve­ri­et” är den politik som Al­li­an­sen och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na be­dri­vit ge­men­samt, näm­li­gen pri­va­ti­se­ring­ar och kon­kur­rens­ut­sätt­ning, samt vinst­gi­rig­het.

Det­ta har de ge­men­samt ska­pat även in­om sä­ker­hets­klas­sad verk­sam­het. Men vem läm­nar in miss­tro­en­de­vo­tum mot den för­da po­li­ti­ken och dess fö­re­trä­da­re? Väns­ter­par­ti­et?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.