Fri­het är att kän­na sig trygg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

POLISEN. Att kun­na ta en pro­me­nad var man vill, när man vill – det är ock­så fri­het. El­ler att ut­an oro vän­ta på bus­sen en sen kväll, gå hem från kro­gen el­ler lå­ta sitt barn gå en­sam från kom­pi­sen. Det är nå­got som bor­de va­ra själv­klart för al­la som le­ver här i Sve­ri­ge, men så är det in­te i dag.

MEN NU ÖKAR istäl­let män­ni­skors otrygg­het. Var tred­je per­son by­ter ibland väg el­ler färd­sätt ibland av räds­la för brott. Och näs­tan var fjär­de per­son – en stor ök­ning – tyc­ker att otrygg­he­ten på­ver­kar de­ras livs­kva­li­tet. Män­ni­skors fri­het mins­kar allt­så högst kon­kret av kri­mi­na­li­tet och bris­tan­de trygg­het. Det kan vi in­te ac­cep­te­ra.

Vi mås­te kun­na li­ta på att polisen kom­mer om det skul­le be­hö­vas. När re­sur­ser­na sak­nas – bå­de peng­ar och po­li­ser – läggs det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet åt si­dan och syn­lig­he­ten som ska­par trygg­het pri­o­ri­te­ras bort.

LIBERALERNA VILL HA fler syn­li­ga po­li­ser i he­la lan­det, från da­gens 20 000 till 25 000 po­li­ser in­om de när­mas­te 5–7 åren. Dess­utom vill vi se ett lö­ne­lyft på un­ge­fär 4 000 kro­nor per må­nad till po­li­ser för att loc­ka fler till yr­ket och för att fler ska stan­na.

Det här är en re­jäl för­stärk­ning som är all­de­les nöd­vän­dig, men det kom­mer att ta tid in­nan den ger re­sul­tat. Där­för har vi ock­så ett för­slag för att öka trygg­he­ten på ga­tor och torg di­rekt.

I FLE­RA KOM­MU­NER, bland an­nat Lands­kro­na, har man med gott re­sul­tat som en till­fäl­lig åt­gärd an­li­tat trygg­hets­vak­ter. Trygg­hets­vak­ter­nas upp­gift är att va­ra syn­li­ga på plat­ser

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.