Mu­let väder ger fär­re cam­pa­re

Cam­ping­ar­na i Hal­land är tred­je bäst i klas­sen när det kom­mer till an­tal gäst­nät­ter. Men för en del an­lägg­ning­ar i kom­mu­nen är det svårt att hål­la sig på topp med sur­mu­let väder.

Hallands Nyheter - - Varberg - LOTTA OLSSON lotta.olsson@hn.se

– Det är rätt be­ro­en­de på väd­ret, reg­nar det myc­ket så är det ing­et kul. Då får man sit­ta in­ne i vag­nen och spe­la kort, sä­ger An­na Eriks­son.

Hon sit­ter fram­för hus­vag­nen till­sam­mans med sin man och ett till par som är gran­nar bå­de hem­ma i Gö­te­borg och här, på Lä­jets cam­ping. De är på sin förs­ta rik­ti­ga cam­pingse­mes­ter men hon har go­da min­nen från när hon cam­pa­de som barn. Nu är det dags igen, med si­na eg­na barn.

An­na Eriks­son och re­se­säll­ska­pet är till­freds med det mul­na väd­ret men hon med­ger att det blir ro­li­ga­re när so­len ski­ner.

– Då kan bar­nen springa runt som de vill, sä­ger hon. FRÅ­GAR MAN KOM­MU­NENS störs­ta cam­ping­ar ver­kar många tän­ka som An­na Eriks­son. De fles­ta har haft en li­te läg­re be­lägg­ning än van­ligt och tror att det be­ror på hur väd­ret har va­rit.

– Vi har haft en bra sä­song men cam­ping är väl­digt vä­der­be­ro­en­de så man ser gäs­ter­na kom­ma och gå med so­len. Vi har in­te bli­vit full­bo­ka­de nå­gon gång i år och det har vi va­rit and­ra år. Det tror jag be­ror på väd­ret, sä­ger Ebba Tobiasson som är ar­bets­le­da­re på Lä­jets cam­ping.

På cam­ping­ar­na i Espe­vik, Björ­käng och Kär­ra­dal har man ock­så märkt att an­ta­let cam­pa­re går ner på grund av väd­ret.

– För oss på­ver­kar det hur väd­ret är, man läg­ger sig in­te här för att ha nä­ra till stan ut­an för att ha nä­ra till ha­vet, sä­ger Andre­as Svens­son som är plats­chef på Björ­kängs cam­ping.

An­lägg­ning­ar­na på Get­terön och i Apel­vi­ken och Strå­val­la har där­e­mot haft en nor­mal be­lägg­ning. Äga­ren till Apel­vi­kens cam­ping tror det be­ror på när­he­ten till stan och de många ak­ti­vi­te­ter­na som an­lägg­ning­en er­bju­der, oav­sett väder.

PÅ GET­TERÖNS CAM­PING säk­ras hög­sä­song­en året fö­re. Många gäs­ter bo­kar in sig till näs­ta se­mes­ter på plats re­dan in­nan årets le­dig­het är slut. Tho­mas Eriks­son som äger Strå­val­la cam­ping har än­nu en för­kla­ring.

– Vi har en för­vän­tad be­lägg­ning, det känns som att det är obe­ro­en­de av väd­ret. Jag tror att när det är fint väder så ba­dar man och so­lar. An­nars gör man and­ra ak­ti­vi­te­ter och ut­flyk­ter, Ul­la­red står själv­klart högt i kurs, sä­ger han.

”Vi har in­te bli­vit full­bo­ka­de nå­gon gång i år”

EBBA TOBIASSON ar­bets­le­da­re Lä­jets cam­ping

EN TREND SOM de fles­ta an­lägg­ning­ar­na mär­ker av är att sä­song­en blir läng­re och läng­re. Det kan va­ra en an­led­ning till att Hal­land för­ra året var det län som ha­de tred­je flest över­nat­tan­de gäs­ter på cam­ping­ar.

– Blir det en varm höst mär­ker vi ett re­jält upp­sving, sä­ger Nils Gordh som äger Apel­vi­kens cam­ping.

Bild: JENNIE PERSSON

SEMESTERDAGS. – Det är skönt att kom­ma hem­i­från. Vi har lå­nat vagn ti­di­ga­re och tes­tat på, sä­ger Da­ni­el Eriks­son och får en öl av se­mester­kom­pi­sen Mat­ti­as Andre­as­son.

Bild: JENNIE PERSSON

ING­EN HÖGSOMMAR. De fles­ta cam­ping­ar­na i kom­mu­nen har haft en nå­got läg­re be­lägg­ning än van­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.