Ny­fi­ken eldsjäl som mött många öden

Li­te om: Ai­na Karl­bom

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERSSON 010-471 50 26 jennie.persson@hn.se

”Det hand­lar in­te ba­ra om att de­la ut klä­der, det hand­lar myc­ket om den psy­ko­so­ci­a­la bi­ten”

AI­NA KARL­BOM

I många år har hon en­ga­ge­rat sig för flyk­ting­ars si­tu­a­tion. När flyk­ting­vå­gen 2015 nåd­de Sve­ri­ge var Ai­na Karl­bom en av dem som de­la­de ut klä­der och fanns till hands för män­ni­skor som flytt si­na krigs­drab­ba­de hem­län­der.

HN MÖ­TER

Hon sä­ger att det som dri­ver hen­ne är ny­fi­ken­het och ett stort in­tres­se för män­ni­skor. Kanske är det de egen­ska­per­na som lig­ger till grund för att hon un­der många år har en­ga­ge­rat sig i flyk­ting­ars si­tu­a­tion. Allt bör­ja­de med ett mot­vil­ligt ja när en re­pre­sen­tant för Träslövs Rö­da Kors-krets ring­de och vil­le vär­va hen­ne till sty­rel­sen.

– Det var 2004 och jag ha­de ny­li­gen gått i pen­sion. Jag för­sök­te sä­ga nej, men det blev till slut ett ja. Men det var med li­te milt tvång, sä­ger Ai­na Karl­bom med ett skratt.

Då ha­de hon pre­cis slu­tat ef­ter 18 år som re­por­ter på Hal­lands Ny­he­ter. Där job­ba­de hon un­der någ­ra år till­sam­mans med dot­tern An­ni­ka Karl­bom, som i dag är fo­to­graf på HN:S Var­bergs­re­dak­tion.

– Det var ett väl­digt ro­ligt ar­be­te, om­väx­lan­de och lä­ro­rikt. På den ti­den ha­de vi kor­rek­tur­lä­sa­re, det var en trygg­het att man in­te ba­ra släng­de ut en text di­rekt, sä­ger hon.

STAR­TEN PÅ PENSIONÄRSLIVET in­ne­bar allt­så att di­rekt kas­ta sig in i ett en­ga­ge­mang in­om Rö­da Kor­set. I två om­gång­ar har hon va­rit ord­fö­ran­de i kret­sen och var bland an­nat en av dem som drev på att hen­nes krets skul­le gå in i och hjäl­pa till i se­cond hand-verk­sam­he­ten. Se­dan 2012 har hon va­rit ak­tiv i ar­be­tet på asyl­bo­en­det Björk­går­den i Him­le. På bo­en­det, som stäng­des i ju­ni i år, har Ai­na Karl­bom till­bring­at ota­li­ga tim­mar.

– Till en bör­jan var det knappt nå­gon som viss­te att det var ett asyl­bo­en­de där. Men jag såg ju fle­ra av dem gå här längs vägen. Så jag tog kon­takt med Tvåå­kerskret­sen och frå­ga­de om vi kun­de sam­ar­be­ta.

I bör­jan an­ord­na­des café­kväl­lar en gång i må­na­den. Men det blev desto mer att gö­ra un­der hös­ten 2012 som var väl­digt kall. Många av de bo­en­de på Björk­går­den sak­na­de var­ma klä­der.

– Det kom så myc­ket folk och ba­ra läm­na­de av klä­der. Det var ett mind­re ka­os där då, så vi be­stäm­de oss för att ord­na upp det. FRIVILLIGARBETARE FRÅN RÖ­DA Kor­set och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner till­bring­a­de allt mer tid på bo­en­det och så små­ning­om an­slöt sig fler eldsjä­lar som star­ta­de un­der­vis­ning i svens­ka och and­ra ak­ti­vi­te­ter. För Ai­na Karl­bom har åren på Björk­går­den satt si­na spår.

– Jag har träf­fat många män­ni­skor med oli­ka bak­grun­der. Det är väl­digt in­tres­sant. Men det hand­lar in­te ba­ra om att de­la ut klä­der, det hand­lar myc­ket om den psy­ko­so­ci­a­la bi­ten. Den långa vän­tan på ar­be­te och up­pe­hålls­till­stånd är tuff för många. I de fal­len kan man ba­ra lyss­na och va­ra där. En del blir apa­tis­ka, det är job­bigt att se. Sam­ti­digt har jag va­rit med om att många fått gnis­tan till­ba­ka, det är väl­digt ro­ligt, sä­ger hon.

DEN STO­RA FLYK­TING­VÅ­GEN un­der 2015 och 2016 in­ne­bar att många kom hit en­sam­ma ut­an si­na fa­mil­jer. För många på Björk­går­den var det tufft, sä­ger Ai­na Karl­bom.

– Det sä­ger sig självt att det in­te är bra att fa­mil­je­med­lem­mar är ifrån varand­ra så länge som fy­ra-fem år. Man är ju en an­nan per­son när man till slut ses och det kan va­ra svårt. Hur tyc­ker du att Sve­ri­ge han­te­ra­de si­tu­a­tio­nen?

– Jag bru­kar va­ra för­sik­tig med att ut­ta­la mig när jag in­te va­rit mitt i själ­va cent­rum. Men ut­i­från min egen ho­ri­sont här i Var­berg så ser jag att ka­pa­ci­te­ten finns. Här har många kom­mit ut i ar­be­te, många fler än i and­ra kom­mu­ner, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– EN­GA­GE­MANG ÄR of­tast så att det blos­sar upp och se­dan da­lar det. Det är väl nu som ut­ma­ning­en kom­mer, att få ut de här män­ni­skor­na i sam­häl­let. Jag ha­de ald­rig kun­nat fö­re­stäl­la mig att mitt eget en­ga­ge­mang skul­le bli så stort och att jag skul­le läg­ga så många tim­mar på det här. Men det har va­rit lä­ro­rikt och be­ri­kat mig.

Bild: HN

ENGAGERAD. Ai­na Karl­bom har i fle­ra år va­rit ak­tiv in­om Rö­da Kor­set och till­bring­at många tim­mar på Björk­går­den i Him­le. 78 år. Ytt­re Åhs sö­der om Var­berg. “En hel del men la­tar mig mel­lan var­ven.” Ma­ken Ar­ne, tre barn med eg­na fa­mil­jer (fy­ra halv­vux­na barn­barn).

In­född hallän­ning men har bott sex år i Väst­man­land. Om­värl­den, häs­tar, ridsport, na­tu­ren, lit­te­ra­tur.

Bild: HN

FAMILJEINTRESSE. Ai­na Karl­bom med barn­bar­nen Sa­ra Sil­berg och Ebba Sil­berg de­lar fa­sci­na­tio­nen för häs­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.