Hal­lands­tra­fi­ken tar bort all buss­re­klam

Hallands Nyheter - - Nyheter - SA­RA ÖSTER so@hn.se

Ef­ter sista au­gusti i år kom­mer Hal­lands­tra­fi­ken in­te ha nå­gon re­klam på si­na bus­sar läng­re. Förr om åren har oli­ka fö­re­tag synts på bus­sar­na, men nu ska Hal­lands­tra­fi­ken ha plat­sen för eget bruk.

– Jag för­står ba­ra in­te var­för. Det har va­rit ett väl­digt bra sätt att få mind­re fö­re­tag att sy­nas och de tjä­nar väl ock­så en slant på att fö­re­tag kö­per re­klamp­lat­ser­na, sä­ger Ka­ta­ri­na Lind­nert, vd på KZ Ser­vice och Städ AB, och an­vänt sig av buss­re­klam un­der många år.

I de­cem­ber 2016 gick av­ta­let mel­lan Hal­lands­tra­fi­ken och fö­re­ta­get Wall­stre­et Me­dia ut, och då gjor­des ett tilläggs­av­tal till sista au­gusti 2017. Det­ta be­ty­der att fö­re­ta­gen som har be­ta­lat för buss­re­klam kom­mer sy­nas till och med 31 au­gusti 2017, sen är det stopp.

– Vi har gjort en ut­red­ning om hur eko­no­miskt det var, och vi tjä­nar helt en­kelt in­te så pass myc­ket på det så det var värt och ha kvar. Det be­rör såklart fö­re­tag som har haft buss­re­klam, men vi be­stäm­de att vi kom­mer ha den plat­sen till eget bruk fram­ö­ver, sä­ger Yas­mi­ne Möl­ler­ström Hen­stam, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Hal­lands­tra­fi­ken. Kom­mer buss­bil­jett­pri­ser­na på­ver­kas av det­ta?

– Ab­so­lut in­te. Det rör sig om en så­dan li­ten sum­ma så det kom­mer in­te på­ver­kas. Men om det se­na­re i år blir en pris­höj­ning kan jag in­te sva­ra på, men det kom­mer i så­da­na fall in­te be­ro på det här be­slu­tet, sä­ger hon.

Ef­ter slu­tet av au­gusti kom­mer lång­sidor­na på bus­sar­na va­ra mer re­na, och Hal­lands­tra­fi­ken kom­mer ut­nytt­ja den bak­re kort­si­dan för egen mark­nads­fö­ring.

– Vi kom­mer an­vän­da plat­sen till att på­min­na bi­lis­ter om var­för det är vik­tigt att åka buss. Så att fler väl­jer kol­lek­tiv­tra­fi­ken, fler tän­ker på mil­jö­a­spek­ten, det eko­no­mis­ka och sen fak­tiskt av häl­so­skäl. Man rör mer på sig när man ska ta bus­sen i stäl­let för att hop­pa in i bi­len som står pre­cis vid hu­set, sä­ger Yas­mi­ne Möl­ler­ström Hen­stam.

DET­TA BE­RÖR AL­LA bus­sar in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken, skol­tra­fi­ken och lin­je­tra­fi­ken. Men det är fram­förallt i stä­der­na som Halm­stad, Var­berg och Fal­ken­berg som all­män­he­ten har kun­nat se buss­re­kla­men.

Och för mind­re fö­re­tag i Hal­land har buss­re­kla­men va­rit vik­tig.

– Jag har fått många kun­der på grund av re­kla­men. Många sä­ger att ”ja vi såg re­kla­men på bus­sen”. Man syns och det bi­drar även till jobb. Man vär­nar på så sätt om de lo­ka­la fö­re­ta­gen i kom­mu­nen och för mig har det va­rit en vik­tig re­klamp­lats. Det är såklart trist att de tar bort det, sä­ger Ka­ta­ri­na Lind­nert, vd på KZ Ser­vice och Städ AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.