Spår kvar ef­ter bran­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Ba­ra brå­te finns kvar ef­ter in­du­stri­byg­gan­den på Bad­hus­vä­gen. Polisen är osä­ker på om en tek­nisk un­der­sök­ning kom­mer att be­hö­va ge­nom­fö­ras.

Vid 15-ti­den på tis­da­gen av­slu­ta­de rädd­nings­tjäns­ten sitt pri­mä­ra ar­be­te med bran­den på Bad­hus­vä­gen och ef­ter­be­vak­ning­en fort­sat­te fram till mid­natt. Bran­den i in­du­stri­om­rå­det är den fjär­de bran­den som drab­bat Fal­ken­berg på kort tid. En­ligt rädd­nings­le­da­re Lars-gö­ran Bengts­son hör brand­fre­kven­sen till ovan­lig­he­ten.

– Det har va­rit li­te ex­tremt med så­pass många brän­der på kort tid och de har krävt om­fat­tan­de in­sat­ser, sä­ger han.

AVSPÄRRNINGARNA SOM GJOR­DES un­der tis­da­gen är nu­me­ra bort­tag­na men myc­ket brå­te finns kvar på plat­sen där lo­ka­len ti­di­ga­re stod. Det var in­te ba­ra fas­tig­he­ten som fas­tig­hets­ä­ga­ren Ulf André­sen för­lo­ra­de i bran­den. Även ett ar­kiv för hans fö­re­tag Re­vi­sions­tjänst AB slu­ka­des av lå­gor­na.

– Det var ett mind­re ar­kiv med lång­tids­för­va­ring men inga stör­re mäng­der för­svann. Nu finns det in­te så myc­ket att flyt­ta om man sä­ger så, sä­ger han.

POLISEN HAR ÄN­NU in­te hål­lit någ­ra för­hör och i dags­lä­get är po­lis­in­spek­tör Jo­han Sun­din osä­ker på om en tek­nisk un­der­sök­ning kom­mer att be­hö­va ge­nom­fö­ras.

– Hän­del­se­för­lop­pet är gans­ka så klar­lagt. Det här är upp­gif­ter som har kom­mit fram från per­so­ner­na som be­fann sig på plat­sen och i nu­lä­get finns det ing­en an­led­ning för oss att miss­tro dem, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.