Akut brist på blod på lan­dets sjuk­hus

”Vi kan bli tvung­na att stäl­la in pla­ne­ra­de ope­ra­tio­ner”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Gustav Sjö­holm/tt

På fle­ra håll i lan­det be­skrivs bris­ten på blod som akut.

I bland an­nat Skå­ne, Gö­te­borg och Uppsa­la väd­jar man till blod­gi­var­na att kom­ma in.

– Fort­sät­ter det gå ner kan vi bli tvung­na att stäl­la in pla­ne­ra­de ope­ra­tio­ner, sä­ger Mag­gie Öst­lund vid Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la.

Al­la lands­ting och re­gi­o­ner ut­om Got­land, Jämt­land och Väs­ter­norr­land har an­ting­en lå­ga el­ler akut lå­ga ni­vå­er på en el­ler fle­ra blod­grup­per. Det vi­sar in­for­ma­tion från saj­ten ge­blod.nu och en rund­ring­ning till lan­dets re­gi­o­ner och lands­ting som TT gjort.

– Som­rar­na är ju be­svär­li­ga för samt­li­ga blod­cen­tra­ler. Vi har det ock­så be­svär­ligt, spe­ci­ellt med de van­li­ga blod­grup­per­na. Sam­ti­digt som blod­gi­va­re är bor­ta har vi på blod­cen­tra­len se­mest­rar, så det är in­te alls sam­ma ka­pa­ci­tet som van­ligt, sä­ger Tho­mas Hyl­van­der, bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker på Mä­lar­sjuk­hu­set i Eskilstu­na.

– Det är in­te jät­te­a­kut, men om det skul­le in­träf­fa en tra­fi­ko­lyc­ka på E4, an­ting­en i Eskilstu­na el­ler Nykö­ping skul­le det kun­na bli en ka­ta­strof, sä­ger han.

Värst är det i Uppsa­la, där bris­ten be­döms som akut för al­la blod­grup­per ut­om AB+.

Mag­gie Öst­lund, bi­o­me­di­cinsk ana­ly­ti­ker, sä­ger att hon har strax un­der hälf­ten av de 1 000 på­sar med blod hon skul­le vil­ja ha. Även i in­led­ning­en av som­ma­ren var blod­bris­ten i akut, men det kun­de åt­gär­das genom att kal­la in blod­gi­var­na.

– Vi har haft det li­te käm­pigt att få in rätt mängd blod de sista ett och ett halvt åren, sä­ger hon.

En an­led­ning är att fler om­fat­tas av ka­rens, ex­em­pel­vis om de va­rit ut­om­lands el­ler ta­tu­e­rat sig. Uppsa­la har ock­så skic­kat blod till and­ra lands­ting.

Blo­det an­vänds ex­em­pel­vis vid can­cer, bränn­ska­dor, olycks­fall, för­loss­ning­ar och blod­by­ten till späd­barn.

– Ba­ra för­ra vec­kan fick vi ringa in noll­ne­ga­ti­va blod­gi­va­re för att gö­ra blod­by­tes­blod till späd­barn. Vi ring­de in tio styc­ken, sä­ger hon.

Sjuk­hu­sen hjäl­per ock­så varand­ra via den så kall­la­de blod­bör­sen, där blod hand­las mel­lan lands­ting­en. Öst­lund be­rät­tar att det fö­re­kom­mer att blod får skic­kas med am­bu­lan­ser med blå­ljus ex­em­pel­vis till Stock­holm om det är bråt­tom.

Även om bris­ten är stor på många håll så finns hopp. När Skå­ne på mån­da­gen gick ut med att man be­höv­de hjälp ström­ma­de blod­gi­var­na till. Till­sam­mans med in­köpt blod från and­ra håll är si­tu­a­tio­nen på tis­da­gen in­te läng­re akut.

– Det ser ut att ha haft god ef­fekt, sä­ger till­för­ord­na­de verk­sam­hets­che­fen Ann Jöns­son, men tilläg­ger att man fort­fa­ran­de ”de­fi­ni­tivt in­te är up­pe i de ni­vå­er vi vill ha”.

Även Mag­gie Öst­lund är hopp­full:

– Läget är akut, men av er­fa­ren­het så vet jag att vi kom­mer att kla­ra det, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.