Fler myn­dig­he­ter kan ha läckt upp­gif­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Da­vid Pe­ter­son/tt Maria Jans­son/tt

Ha­ve­ri­et på Trans­port­sty­rel­sen kan va­ra top­pen av ett is­berg. I fle­ra år har ett stort an­tal myn­dig­he­ter kri­ti­se­rats för bris­tan­de It-sä­ker­het.

– Det är stor risk att en be­ty­dan­de mängd pa­ral­lell­fall ba­ra slun­kit ige­nom, sä­ger un­der­rät­tel­se­ex­per­ten Wil­helm Agrell.

Svens­ka myn­dig­he­ters IT­sä­ker­het har un­der­känts fle­ra gång­er. Riks­re­vi­sio­nen har vi­sat att sä­ker­hets­a­na­ly­ser of­ta glöms bort och Sä­po har var­nat för att outsour­cing av verk­sam­het, som It-sy­stem, in­ne­bär sä­ker­hets­ris­ker. Men trots var­ning­ar­na har svens­ka myn­dig­he­ter strun­tat i att stäl­la till­räck­li­ga sä­ker­hets­krav när de skri­ver av­tal med It-le­ve­ran­tö­rer. Att oe­gent­lig­he­ter­na på Trans­port­sty­rel­sen blev kän­da be­rod­de främst på att Sä­po bör­ja­de grans­ka myn­dig­he­ten.

– Det är nå­got ex­tra­or­di­närt som hän­der som gör att det här ären­det ham­nar på tvä­ren. När det ex­tra­or­di­nä­ra in­te in­träf­far fly­ter den här tvål­bi­ten ba­ra ige­nom sy­ste­met, sä­ger Wil­helm Agrell, pro­fes­sor i un­der­rät­tel­se­a­na­lys vid Lunds uni­ver­si­tet.

To­talt har 40 myn­dig­he­ter upp­gett att de outsour­cat It-verk­sam­het till pri­va­ta fö­re­tag, en­ligt en en­kät­un­der­sök­ning från Sta­tens ser­vice­cen­ter (SSC) som Svens­ka Dag­bla­det ta­git del av. Agrell be­skri­ver myn­dig­he­ter­nas outsour­cing som en slags själv­ge­ne­re­rad hack­ning i me­ga­for­mat.

– Det är ett svensk system­fel vi står in­för. Vi sva­rar in­te på var­nings­sig­na­ler om att det vi hål­ler på med ska­par sä­ker­hets­hot för oss själ­va, sä­ger han.

En­ligt un­der­sök­ning­en från SSC har sto­ra fle­ra myn­dig­he­ter som Kro­no­fog­den, Skat­te­ver­ket och Pen­sions­myn­dig­he­ten outsour­cat de­lar av sin It-drift. Men lis­tan do­mi­ne­ras av mind­re myn­dig­he­ter med fär­re än 300 an­ställ­da.

FOTO: OLA TORKELSSON/TT

Wil­helm Agrell, pro­fes­sor i un­der­rät­tel­se­a­na­lys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.