19 län­der slåss om myn­dig­het

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU. Sve­ri­ge får tam­pas med 18 and­ra Eu-län­der om att få hy­sa EU:S lä­ke­me­dels­myn­dig­het, EMA, när den flyt­tar från Lon­don.

En­ligt stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven vo­re det bäst bå­de för EMA och EU om myn­dig­he­ten ham­nar i Stock­holm. Det häv­da­de han i den an­sö­kan som re­ge­ring­en läm­na­de in på sista an­sök­nings­da­gen i mån­dags. Det hand­lar om en stor myn­dig­het med uppe­mot 1 000 an­ställ­da. En pla­ce­ring i Stock­holm skul­le till ex­em­pel ge­ne­re­ra 300 ho­tell­nät­ter var­je dygn av al­la som be­sö­ker myn­dig­he­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.