Mensta­bun ris­ke­rar kvin­no­liv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VÄRL­DEN. Mens ses fort­fa­ran­de som nå­got skam­ligt i många av värl­dens län­der. I de­lar av Ne­pal till ex­em­pel får kvin­nor gå un­dan och iso­le­ra sig när de har mens.

Men det hand­lar in­te ba­ra om so­ci­al ex­klu­de­ring ut­an ock­så om ris­ken för att sjuk­do­mar in­te upp­täcks, en­ligt en ar­ti­kel i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten BMJ. Blöd­ning­ar kan va­ra tec­ken på ska­dor ef­ter för­loss­ning, miss­fall, en­do­metri­os el­ler liv­mo­der­halscan­cer. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.