”Det är en tic­kan­de bomb”

El­brist ska­par av­lopp­s­kris i som­mar­het­tans Gaza – går in­te att ba­da i för­o­re­nat hav

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - So­fia Eriks­son/tt

Som­mar­het­tan har sänkt sig över ener­gikri­sens Gaza. Men ha­vet – som van­ligt­vis bju­der in till sval­ka – har för­o­re­nats av av­lopps­vat­ten till följd av el­bris­ten.

– En tic­kan­de bomb, sä­ger Gi­don Brom­berg från Eco­pe­a­ce Midd­le East.

Ga­zas om­kring två mil­jo­ner in­vå­na­re käm­par med tem­pe­ra­tu­rer över 35 gra­der. Men fläk­tar er­bju­der nu­me­ra säl­lan lind­ring, ef­tersom om­rå­det se­dan i ju­ni ba­ra har elekt­ri­ci­tet någ­ra tim­mar om da­gen. Många bru­kar sö­ka sig till strän­der­na un­der he­ta da­gar, men ha­vet är ock­så drab­bat av kri­sen.

El­bris­ten har med­fört stör­ning­ar vid re­nings­verk och över 100 000 ku­bik­me­ter obe­hand­lat av­lopps­vat­ten släpps ut vid kus­ten var­je dag, en­ligt Mo­han­lal Pei­ris som job­bar med vat­ten- och sa­ni­tets­frå­gor hos Uni­cef i Gaza. 73 pro­cent av vatt­net längs med kus­ten är för­o­re­nat av av­lopps­vat­ten, att jäm­fö­ra med 40–50 pro­cent för ett år se­dan, en­ligt The Gu­ar­di­an.

– Det är väl­digt hett, många har ing­en an­nan ut­väg än att hop­pa i ha­vet för sval­ka. Men vatt­net är väl­digt för­o­re­nat, sär­skilt nu ef­tersom av­loppsre­ning krä­ver myc­ket ener­gi. Ut­an ener­gi, ing­en re­ning, sä­ger Mo­han­lal Pei­ris, som job­bar med vat­ten­frå­gor hos Fn-or­ga­net Uni­cef, till TT i te­le­fon från Gaza Ci­ty.

Gaza har stått un­der is­ra­e­lisk bloc­kad se­dan 2007, då Ha­mas tog kon­trol­len ef­ter stri­der mot styr­kor lo­ja­la med den pa­les­tins­ke pre­si­den­ten Mahmud Ab­bas och Fa­tah. Kon­flik­ten mel­lan de bå­da pa­les­tins­ka rö­rel­ser­na har es­ka­le­rat och i ju­ni i år be­slu­ta­de Ab­bas att mins­ka be­tal­ning­ar­na till Is­ra­el för elekt­ri­ci­tet som le­ve­re­ras till Gaza. Åt­gär­den ses all­mänt som ett av fle­ra för­sök från Ab­bas att ta mak­ten från Ha­mas, som fort­fa­ran­de styr i Gaza.

– Det är rysk rou­lett. Brist på dricks­vat­ten i kom­bi­na­tion med att av­lopps­vatt­net in­te tas om hand och si­las ner i grund­vatt­net och for­sar ut i Me­del­ha­vet är en tic­kan­de bomb, sä­ger Gi­don Brom­berg, chef för Is­ra­el­kon­to­ret på mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­nen Eco­pe­a­ce Midd­le East.

– Män­ni­skor­na i Gaza ris­ke­rar pan­de­mis­ka sjuk­do­mar som ko­le­ra och ty­fo­id genom att dric­ka för­o­re­nat vat­ten.

Be­slu­tet att mins­ka be­tal­ning­ar­na har på­ver­kat till­gång­en till elekt­ri­ci­tet och sjuk­hus och and­ra vård­in­rätt­ning­ar tving­as för­li­ta sig på ge­ne­ra­to­rer och dyrt bräns­le. Oron väx­er ock­så för att pro­ble­men ska spri­da sig till an­grän­san­de län­der.

För­o­re­nat vat­ten har re­dan nått is­ra­e­lis­ka strän­der, flod­bäd­dar och bo­sätt­ning­ar. För att för­hind­ra en mil­jö­ka­ta­strof pum­par is­ra­e­lis­ka myn­dig­he­ter bort av­lopps­vat­ten och pla­ne­rar en rör­led­ning som ska trans­por­te­ra av­lopps­vat­ten från nor­ra Gaza för re­ning i bland an­nat Sderot.

Men en­ligt Brom­berg vo­re det bätt­re om myn­dig­he­ter­na bygg­de el­led­ning­ar till ett re­nings­verk i nor­ra Gaza, som in­te har kun­nat fär­dig­stäl­las på grund av brist på kon­se­kvent el­för­sörj­ning.

– En lös­ning på kri­sen mås­te hit­tas snabbt. Det främs­ta an­sva­ret lig­ger på Ha­mas, men Is­ra­el och Pa­les­tins­ka myn­dig­he­ten kom­mer att få be­ta­la om si­tu­a­tio­nen för­vär­ras. Ris­ker­na skul­le mins­kas om par­ter­na kom över­ens om att byg­ga el­led­ning­ar från Is­ra­el till re­nings­ver­ket i Gaza.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.