Miss­tänkt mör­da­re ja­gas i Su­ra­ham­mar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En kvin­na dö­da­des i går av en man i Su­ra­ham­mar. Kvin­nan at­tac­ke­ra­des med nå­gon form av stick­va­pen på en ga­ta i cen­tra­la de­len av sta­den och kon­sta­te­ra­des död på plat­sen.

En in­ten­siv jakt på­gick ef­ter den miss­tänk­te man­nen un­der ef­ter­mid­da­gen. Polisen sök­te med he­li­kop­ter, hun­dar och fle­ra po­lis­styr­kor, men ut­an fram­gång. Fle­ra vitt­nen ha­de läm­nat sig­na­le­ment på man­nen.

– Vi vet in­te vem man­nen är el­ler om han haft nå­gon re­la­tion till den här kvin­nan. Vi ute­slu­ter heller in­te att det kan fin­nas fler gär­nings­män, sä­ger Jo­nas Part­heen.

Tek­nisk un­der­sök­ning har ge­nom­förts på brotts­plat­sen, i fle­ra bi­lar och i fle­ra bo­stä­der. Polisen har gjort en del fynd, men vill in­te be­rät­ta ex­akt vad.

Hän­del­sen, som in­träf­fa­de vid lunch­tid i går, ut­reds som miss­tänkt mord el­ler dråp.

Kvin­nan var i går kväll än­nu in­te iden­ti­fi­e­rad och hen­nes an­hö­ri­ga ha­de in­te kun­nat un­der­rät­tas, en­ligt Jo­nas Part­heen, pressta­les­per­son vid polisen i Väst­man­land. (TT)

FOTO: ER­IK SIMANDER/TT

Polisen spär­rar av på Om­vä­gen i Su­ra­ham­mar där en kvin­na dö­da­des av en man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.