Lä­ka­re var­nar för pe­nis­för­sto­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MEDICIN. En man som skul­le ge­nom­gå en ope­ra­tion för att för­länga och för­sto­ra sin pe­nis drab­ba­des un­der in­grep­pet av en hjärt­at­tack och dog. Nu var­nar rätts­lä­ka­ren Bri­ta Zilg och kol­le­gan Pet­ra Råsten-al­mqvist för ris­ker­na med in­grep­pet i Jour­nal of Fo­ren­sic Sci­ences, rap­por­te­rar Af­ton­bla­det.

In­grep­pet som man­nen ge­nom­gick in­ne­bär att fett från bu­ken in­ji­ce­ras i pe­nis. Dödsor­sa­ken har fast­ställts till fettem­bo­li, vil­ket in­ne­bär att fett­väv­nad ham­nar i blodom­lop­pet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.