Sha­bab ger upp – läm­nar Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

– Rätts­pro­ces­sen kanske tar ett år och det kan än­då slu­ta med att jag ut­vi­sas. Då tving­as jag läm­na lan­det på fy­ra vec­kor och det blir svårt för mig att hin­na ord­na med nytt jobb och bo­en­de, sä­ger Tayy­ab Sha­bab.

Re­ge­ring­en har avi­se­rat en lagänd­ring, som ska trä­da i kraft den 1 de­cem­ber, en­ligt vil­ken ett ar­bets­till­stånd in­te be­hö­ver dras in om ar­bets­gi­va­ren själv­mant åt­gär­dat bris­ter­na. Otill­räck­ligt, me­nar Fred­rik Berg­man.

– När det gäl­ler ba­ga­tell­felen är det of­tast Mi­gra­tions­ver­ket som upp­täc­ker dem först. Väl­digt få kom­mer att ha nyt­ta av den här lagänd­ring­en, sä­ger han.

Ivar An­der­sen/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.