Slak­ten för jul­skin­kan re­dan i full gång

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Trots att som­mar­väd­ret in­te rik­tigt ve­lat in­fin­na sig känns nog tan­ken på jul­fi­ran­det rätt långt bort för de fles­ta.

Men ute i lan­dets slak­te­ri­er är man re­dan i full gång med för­be­re­del­ser­na för att al­la som vill ska få en jul­skin­ka på bor­det.

En­ligt sta­tistik från or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt kött äter den ge­nom­snitt­li­ge svens­ken om­kring ett ki­lo jul­skin­ka var­je år. För att till­go­do­se det sto­ra be­ho­vet har slak­tan­det av gri­sar­na re­dan dra­git igång.

– Till­gång­en på svenskt griskött är jämt för­de­lat över året, vil­ket in­ne­bär att vi mås­te fry­sa in svensk skinkrå­va­ra un­der året för att al­la som öns­kar svensk jul­skin­ka ska kun­na få det till ju­len, sä­ger Sa­ra Hoff, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Scan.

I Sve­ri­ge finns ing­en lag på att kött­pro­du­cen­ten mås­te ange på för­pack­ning­en om de­lar av jul­skin­kan va­rit fryst. Hur länge den frys­ta skin­kan hål­ler sin kva­li­tet va­ri­e­rar bland an­nat be­ro­en­de på kyl­tek­nik och för­pack­ning.

– Köt­tet hål­ler sig ut­an pro- blem i minst sex må­na­der. När det se­dan ti­nas upp görs det väl­digt lång­samt un­der kon­trol­le­ra­de for­mer, vil­ket man in­te kla­rar av hem­ma på köks­bän­ken, sä­ger ekogris­bon­den Ca­ri­na An­ders­son på Högs­ta Gård.

Sa­ra Hoff på Scan sä­ger att svens­kar­nas kon­sum­tion jul­skin­ka va­rit gans­ka sta­bil genom åren, men att man i dag i stör­re ut­sträck­ning jäm­fört med ti­di­ga­re vill ha fär­dig­la­gad och fär­dig­ski­vad skin­ka.

– Ski­vad jul­skin­ka är även van­li­ga­re till ad­vent, då man gär­na bju­der på glöggfest med me­ra. Tren­den att ko­ka jul­skin­ka själv va­ri­e­rar, ena året är det van­li­ga­re än and­ra. (TT)

FOTO: EMIL LANGVAD/TT/AR­KIV

Slak­ten för att få ihop till­räck­ligt med jul­skin­ka är re­dan i full gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.