Fak­ta: Ar­bets­krafts­in­vand­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För att få ar­bets­till­stånd i Sve­ri­ge mås­te per­so­nen ha ett er­bju­dan­de om an­ställ­ning i Sve­ri­ge som han el­ler hon kan för­sör­ja sig på. An­ställ­nings­vill­ko­ren och för­säk­rings­skyd­det får in­te va­ra säm­re än de som föl­jer av svens­ka kol­lek­tivav­tal el­ler prax­is in­om yr­ket el­ler bran­schen. Om det­ta in­te är fal­let av­slås an­sö­kan och Mi­gra­tions­ver­ket be­slu­tar om av­vis­ning el­ler ut­vis­ning. En­ligt en lagänd­ring som fö­reslås trä­da i kraft den 1 de­cem­ber be­hö­ver Mi­gra­tions­ver­ket in­te åter­kal­la ett ar­bets­till­stånd om ar­bets­gi­va­ren själv­mant kor­ri­ge­rat bris­ter i vill­ko­ren. Lag­för­sla­get har bru­tits ut ur en of­fent­lig ut­red­ning om stärkt skydd för ar­bets­krafts­in­vand­ra­re som över­läm­na­des till re­ge­ring­en i de­cem­ber 2016. Ut­red­ning­en in­ne­hål­ler ock­så för­slag om skärp­ta straff för ar­bets­gi­va­re som fus­kar med lö­ner och vill­kor och att Mi­gra­tions­ver­ket ges di­rektåt­komst till upp­gif­ter från Skat­te­ver­ket. Des­sa för­slag är un­der be­red­ning i re­ge­rings­kans­li­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.