Vil­da djur dö­dar en om da­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDIEN. Ele­fan­ter och tig­rar dö­dar en per­son om da­gen i Indien. Mel­lan april 2014 och maj 2017 – 1 143 da­gar – dö­da­des 1 144 män­ni­skor i at­tac­ker över he­la lan­det, en­ligt myn­dig­hets­upp­gif­ter. Ele­fan­ter stod för 1 052 döds­fall och tig­rar för 92.

In­di­ens sko­gar har mins­kat till för­mån för stads­om­rå­den, vil­ket har lett till fler våld­sam­ma mö­ten mel­lan djur och män­ni­skor. Un­der pe­ri­o­den dö­da­des 345 tig­rar och 84 ele­fan­ter av män­ni­skor.

I Indien finns om­kring 30 000 ele­fan­ter och hälf­ten av värl­dens tig­rar, 2 226 in­di­vi­der. (TT- AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.