Lät­ta­re att star­ta rymd­gru­vor

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYMDEN. En ny lag som nu har trätt i kraft i Lux­em­burg ska gö­ra det lät­ta­re för fö­re­tag att ut­vin­na na­tur­re­sur­ser i rymden, en­ligt Ve­ten­skaps­ra­di­on.

Lux­em­burg är först i Eu­ro­pa med att tillå­ta rymdut­vin­ning. Ti­di­ga­re har USA in­fört lik­nan­de la­gar.

Även i Sve­ri­ge på­går en dis­kus­sion om att ta fram en lag­stift­ning för gruv­drift i rymden. I vint­ras fö­reslog Liberalerna att fö­re­tag verk­sam­ma i Sve­ri­ge ska ha rätt till till­gång­ar som de bry­ter på en as­te­ro­id. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.