Larm om af­ghans­ka över­grepp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Den ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ten Si­gar – som över­ser åter­upp­bygg­na­den av Af­gha­nis­tan – har över­läm­nat en hem­lig­stämp­lad rap­port till USA:S par­la­ment.

Rap­por­ten hand­lar om an­kla­gel­ser om sex­u­el­la över­grepp mot barn av af­ghans­ka sä­ker­hets­styr­kor, och huruvi­da USA gör till­räck­ligt för att stäl­la sä­ker­hets­styr­kor­na till svars. Fram­för allt gäl­ler det de över­grepp som kal­las ”bacha ba­zi” – sex­u­ellt sla­ve­ri och ut­nytt­jan­de av poj­kar. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.